Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:19 (1996-97)
Innlevert: 07.11.1996
Sendt: 07.11.1996
Besvart: 14.11.1996 av barne- og familieminister Sylvia Brustad

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Det forekommer av og til, men heldigvis sjelden, at mindreårige barn blir foreldreløse på grunn av ulykke eller alvorlig sykdom. I noen tilfeller blir da foreldreansvaret og omsorgs-overtagelsen tildelt nærmeste familie, gjerne onkler og tanter, med bakgrunn i barnelovens §37.
I slike situasjoner kan det være nødvendig at onkel eller tante må være borte fra lønnet arbeid i kortere eller lengre tid, for å ivareta omsorgen og foreldreansvaret på en god måte. Hvilken offentlig støtte/omsorgsstønad kan påregnes i slike tilfeller?"

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt en henvendelse fra et ektepar som kom i den situasjon at de måtte overta foreldreansvaret for to mindreårige barn etter at barnas mor etter meget kort sykdomshistorie døde, og barnas far var i en livssituasjon som gjorde det umulig å overføre omsorgsansvaret til ham. De to angjeldende barn var i alderen 2 1/2 år og 4 1/2 år, og den "nye" moren, tanten, så seg derfor nødt til å ta permisjon fra lønnet arbeid en periode for å ivareta omsorgen for barna i en meget vanskelig livssituasjon.
De "nye" foreldrene, tante og onkel, henvendte seg til det stedlige trygdekontor med spørsmål om en eller annen form for omsorgslønn i en nærmere angitt periode. Dette ble avslått av det stedlige trygdekontor med henvisning til at en tildeling av foreldreansvar, heller ikke i en så spesiell situasjon, kunne likestilles med lov om adopsjon, og at de "nye" foreldrene i dette tilfellet ikke var berettiget noen form for økonomisk stønad.
Jeg finner dette avslaget på søknad om omsorgslønn helt uforståelig, og dypt urettferdig. Om ikke onkel og tante stilte opp, ville omsorgen av de to små barna måttet vært overlatt til det stedlige barnevern, som da igjen måtte plassere barna i fosterhjem, eller barneinstitusjon. En slik offentlig omsorgsovertagelse ville både på kort sikt, og særlig på lang sikt i dette aktuelle tilfellet, koste samfunnet betydelige summer. Jeg mener at adopsjonsloven i spesielle tilfeller som dette må kunne tolkes utvidende eller analogisk, og dermed får anvendelse utover lovens bokstav og ordlyd. Jeg håper derfor at barne- og familieministeren finner en løsning for det aktuelle tilfellet jeg her har omtalt, og jeg imøteser med interesse statsrådens svar.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Etter gjeldende rett har personer som overtar foreldreansvaret i medhold av barneloven §§ 36 og 37 verken rett til permisjon etter arbeidsmiljøloven § 32 eller stønad etter folketrygdloven kapittel 3 A. En enslig person som overtar foreldreansvaret, vil imidlertid kunne ha krav på ytelser som enslig forsørger etter bestemmelsene i folketrygdloven kapittel 12, såfremt vilkårene for øvrig er oppfylt.

Rent faktisk er situasjonen der noen overtar foreldreansvaret etter barneloven §§36 og 37 sammenlignbar med adopsjon. Ved adopsjon vil barnet normalt rives opp fra sine vante omgivelser og bringes til et nytt hjemmemiljø. Det samme kan være tilfelle når noen overtar foreldreansvaret.

Jeg viser til St prp nr 1 (1996-97) Folketrygden, der det under programområde 28, post 73 fremmes forslag om at personer som overtar omsorgen for barn ved tildeling av foreldreansvaret etter barneloven, skal gis rett til lønnet permisjon på linje med adopsjon.

Mitt departement er i samarbeid med Kommunal- og arbeidsdepartementet i ferd med å utarbeide en odelstingsproposisjon der det blir fremmet forslag om at person(er) som overtar foreldreansvaret i medhold av barneloven §§36 og 37, skal gis rettigheter til permisjon og stønad på linje med det som gjelder ved adopsjon. Dette vil kreve endringer i folketrygdloven §§3 A-10 og 3 A-14 og arbeidsmiljøloven §32. De materielle reglene for retten til permisjon og stønad ved adopsjon, skal etter forslaget gjelde tilsvarende for personer som overtar foreldreansvaret.

Forslaget innebærer at personer som overtar foreldreansvaret for barn under 15 år, skal få adopsjonspenger i 39 uker med full lønnskompensasjon eller 49 uker med 80 prosent lønnskompensasjon. Dersom man får foreldreansvaret for mer enn ett barn, forlenges stønadsperioden. Har man valgt en stønadsperiode på 49 uker, blir forlengelsen 7 uker for hvert barn mer enn ett, og har man valgt en stønadsperiode på 39 uker, blir forlengelsen 5 uker for hvert barn mer enn ett.

For å få rett til adopsjonspenger, stilles det krav om at begge foreldrene har vært yrkesaktive med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før omsorgsovertakelsen. Foreldre som ikke oppfyller vilkåret for å få rett til løpende adopsjonspenger, har etter folketrygdloven §3 A-14 krav på en engangsstønad, som for tiden utgjør kr 32 138.

Med en endring av arbeidsmiljøloven og folketrygdloven som beskrevet, vil eksempelvis en onkel eller tante som må være borte fra lønnet arbeid for å ta nødvendig omsorg for et barn de har overtatt foreldreansvaret for, ha krav på lønnet permisjon på linje med det som gjelder ved adopsjon.