Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:31 (1998-99)
Innlevert: 27.10.1998
Sendt: 27.10.1998
Besvart: 03.11.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): I Dagsrevyen 26.10.1998 kom det fram at mannlige studenter ved Menighetsfakultetet kan nekte å ta deler av undervisningen sammen med kvinnelige studenter, med begrunnelse i at de er imot kvinnelige prester. Dette er et klart eksempel på kjønnsdiskriminering og strider imot likestillingsloven.
Hva vil statsråden foreta seg i denne saken for å hindre den uheldige praksis som har fått utvikle seg på Menighetsfakultetet?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Jeg viser til spørsmål fra representanten Øystein Djupedal oversendt 27. oktober 1998.

Saken er at ved Menighetsfakultetet kan mannlige studenter reservere seg fra å ha deler av undervisningen sammen med kvinnelige medstudenter dersom de er motstandere av kvinnelige prester. Ved begynnelsen av studiet, blir studentene gjort oppmerksomme på at de har en slik rett, men de blir ikke oppfordret til å benytte denne retten. Denne praksisen ved Menighetsfakultetet bygger på de kjørereglene som blir benyttet i kirken, der mannlige prester kan reservere seg fra å delta i gudstjeneste sammen med kvinnelige prester.

Privathøgskoleloven sier ikke noe om slike forhold. I likestillingsloven er det derimot slått fast i §1 at "Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.» I §2 står det følgende: "Loven gjelder på alle områder, med unntak av indre forhold i trossamfunn.»

Menighetsfakultetet kan ikke regnes som et trossamfunn, og blir derfor omfattet av likestillingsloven. Det spørsmålet som departementet har måttet vurdere, er derfor om jenter får samme reelle rett til utdanning som gutter med denne ordningen.

På spørsmål om hvordan denne ordningen blir utøvd i praksis, svarer rektor Halvor Nordhaug at denne reservasjonsretten kun gjelder for øvinger i gudstjeneste. På disse øvingene blir studentene delt inn i grupper på 6 studenter. De 3 guttene som ikke vil øve sammen med jenter, blir satt i en ren guttegruppe. De andre gruppene er kjønnsdelte. Alle studentene får på denne måten like muligheter til både undervisning og øving. Ifølge Nordhaug er det de 3 guttene som blir "isolerte» og behandlet spesielt i denne saken, mens jentene blir behandlet som ordinære studenter. Vi kan derfor ikke si at den måten denne ordningen praktiseres på i dag formelt går ut over jentenes like muligheter til utdanning, eller at de får en dårligere eller manglende undervisning. Denne praksisen er derfor ikke i strid med likestillingsloven.

Departementet er av den oppfatning at Menighetsfakultetet til enhver tid må vurdere hvilke signaler slike ordninger kan gi til de kvinnelige studentene. De har et ansvar for å påse at de kvinnelige studentene ikke skal føle seg mindre verdt enn sine mannlige studentkolleger, og at slike ordninger ikke skal få konsekvenser for jentenes studier. Dette er spesielt viktig hvis denne reservasjonen får et betydelig større omfang enn i dag.