Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:32 (1998-99)
Innlevert: 28.10.1998
Sendt: 28.10.1998
Besvart: 04.11.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvilke muligheter har voksne som ønsker å ta eksamen som privatist til å ta dette i løpet av høstsemesteret, og ser statsråden muligheter for å utvide de muligheter privatister har til å ta sin eksamen i løpet av høstsemesteret i den videregående skole?

Begrunnelse

Det vises til brev av 06.10.98 til statsråden fra Monica Johannessen, Eydehavn.
Det vises også til at man i forbindelse med etter- og videreutdanningsreformen er opptatt av å legge forholdene til rette for voksne som ønsker å ta videreutdanning.

Fra brevet fra Johannessen siteres:
«Vedrørende privatister i videregående skole.
Jeg prøver å få meg en bra utdannelse i voksen alder, og for å få det til må jeg gjøre det som privatist. I år håpet jeg å kunne ta privatisteksamen i samfunnsfag, men det kunne jeg bare glemme. Ifølge de rette instanser kan ikke privatister ta en eksamen rett før jul, hvis ikke du har strøket eller må ha en bedre karakter. Dette synes jeg og andre er ganske grusomt, i grunnen. Kanskje dere i departementet kan forklare hvorfor det er sånn.»

Etter hva undertegnede forstår er det slik at det de fleste steder arrangeres eksamener i fag ved videregående skole i løpet av høstsemesteret for personer som har strøket. Det vil være å anta at det med enkelhet kunne åpnes for at privatister som ønsker å ta eksamen i løpet av høstsemesteret burde kunne gjøre dette sammen med den nevnte gruppe, uten at dette vil føre til vesentlige kostnadsøkninger eller organisatoriske problemer.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Privatister innen videregående opplæring som ikke deltar i organiserte opplæringsløp har til nå bare hatt rett til å framstille seg i den ordinære eksamensperioden i mai - juni hvert år. Privatister som deltar i organiserte opplæringsløp har i tillegg også hatt rett til å melde seg til eksamen før jul. Nylig er jeg gjort kjent med at i enkelte fylker har også privatister som ikke deltar i organiserte opplæringsløp etter søknad blitt innvilget høsteksamensmulighet.Jeg ser at nåværende regler, og den praksis som har utviklet seg, kan virke urettferdig. Jeg har derfor tatt initiativ til å endre reglene på dette området.

Dessverre er vi nå så nær årets høsteksamensperiode at nye regler ikke kan settes i verk inneværende år. Dersom det derimot er praktisk mulig for fylkeskommunene har departementet ikke noe i mot at fylkeskommunene etter søknad innvilger adgang til å ta eksamen i høst.

Fra og med 1999 vil reglene bli slik at i eksamener der oppgavene utarbeides sentralt, vil alle typer privatister får rett til å melde seg opp ved den av de to årlige eksamensperiodene som måtte passe den enkelte best. I eksamensfag der oppgavene utarbeides regionalt/lokalt er det rimelig at fylkeskommunene selv avgjør i hvilken grad de er i stand til å åpne høsteksamensperioden for alle typer privatister.