Skriftlig spørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:25 (1996-97)
Innlevert: 13.11.1996
Sendt: 14.11.1996
Besvart: 21.11.1996 av justisminister Anne Holt

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): Ifølge Bergens Tidende 7.11. er Datatilsynet ikke kontaktet eller informert av Justisdepartementet vedrørende en eventuell norsk Schengen-tilknytning, utover en kort muntlig og uformell orientering på et tidlig stadium i prosessen. Tilsynet har ikke blitt informert om Eurodac-registeret, om Schengens eget kontrollorgan eller om rollen norske personvernmyndigheter er tiltenkt. Datatilsynet er heller ikke så langt invitert til Schengens kontrollorgan som skal overvåke bruken av SIS. Dette er påfallende, siden Schengen-assosiering vil medføre massiv personregistrering og utveksling av personopplysninger. Hva er grunnen til at Datatilsynet ikke har blitt kontaktet, informert eller invitert?

Begrunnelse

Anne Holt (A)

Svar

Anne Holt: Schengens kontrollorgan, Joint Supervisory Authority (JSA) skal etter artikkel 115 i Schengenkonvensjonen bl.a kontrollere at bestemmelsene i konvensjonen anvendes på riktig måte i forhold til Schengen Information System (SIS). Kontrollorganet har en uavhengig stilling i forhold til Schengens øvrige organer.

Norges rett til deltagelse i JSA er fastslått i utkast til samarbeids-avtalen mellom Norge og Schengen-landene som snart foreligger til undertegnelse. I proposisjonen til Stortinget om samtykke til ratifikasjon av samarbeidsavtalen vil jeg foreslå at Datatilsynet representerer Norge i JSA.

Justisdepartementet har vært i kontakt med Datatilsynet og har meddelt at vi står til disposisjon for de spørsmål tilsynet eventuelt måtte ha i tilknytning til SIS. Datatilsynet vil bli trukket inn i de videre forberedelser til norsk deltagelse i Schengen-samarbeidet.

Eurodac vil bli et europeisk system for utveksling av fingeravtrykk utelukkende for identifisering av asylsøkere i asylsaker. Utveksling av fingeravtrykk av asylsøkere vil bli hjemlet i en ny konvensjon, Eurodac - konvensjonen. Dette er en EU- konvensjon som utarbeides innenfor rammen av EUs samarbeid om rettslige forhold og innenrikssaker. Norge deltar ikke i dette samarbeidet.