Skriftlig spørsmål fra Eva Lian (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:26 (1996-97)
Innlevert: 13.11.1996
Sendt: 14.11.1996
Besvart: 21.11.1996 av justisminister Anne Holt

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "Kan justisministeren redegjøre for hvilke typer grensekontroll (varekontroll, identitetskontroll av personer, håndbagasjekontroll, alkoholkvotekontroll, samt eventuelt andre kontroller) som nå blir utført mellom Schengen-medlemslandene?"

Begrunnelse

Anne Holt (A)

Svar

Anne Holt: Det vises i utgangspunktet til artikkel 2 i Schengenkonvensjonen som regulerer passering av indre grense. Ifølge artikkel 2 kan de indre grenser passeres hvor som helst uten personkontroll. Det vil i praksis si identitetskontroll. Slik kontroll ble i hovedsak avskaffet på de indre grenser da konvensjonen trådte i kraft.

Etter artikkel 2.2 kan imidlertid et land beslutte å gjeninnføre personkontrollen på indre grense når hensynet til offentlig orden eller statens sikkerhet krever det. Denne adgangen har Frankrike benyttet seg av på grensen mot Benelux-landene under henvisning til den nederlandske narkotikapolitikken. I perioder har Frankrike også forsterket kontrollen på indre grense under henvisning til terrortrusselen.

Selv om personkontrollen på grensene mellom Schengenlandene er avskaffet betyr ikke det at kontroll ikke kan utføres. Politiet har selvfølgelig full adgang til å utøve den kontroll som er hensiktsmessig og innenfor nasjonal lovgivning på eget territorium. Personkontrollen som hindret vanlig reisende i å krysse grensene fritt, er i ferd med å bli erstattet av mer kriminalitets-effektive tiltak i grensesonene.

Varekontrollen mellom Schengenlandene reguleres ikke lenger av Schengenavtalen. I artikkel 2.4 står det riktignok at varekontroll utføres i samsvar med relevante bestemmelser i konvensjonen. Disse regler er imidlertidig erstattet av EU-regler. Varekontroll og bagasjekontroll praktiseres i samsvar med bestemmelsene i EU's tollunion og den såkalte bagasjekontrollforordningen. Dette innebærer at det ikke utføres bagasjekontroll på grensene mellom EU-landene. Her vil situasjonen for Norges del som kjent bli en annen ved et samarbeid med Schengenlandene, slik min forgjenger har redegjort for i Stortinget. Vi deltar ikke i EU's tollunion, og det fastslås i samarbeidsavtalen at den ikke gjelder varer. Det innebærer at varekontroll, håndbagasjekontroll og alkoholkvotekontroll vil fortsette her etter norske regler.