Skriftlig spørsmål fra Grete Knudsen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:35 (1998-99)
Innlevert: 30.10.1998
Sendt: 30.10.1998
Besvart: 06.11.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Jeg vil understreke at det er nødvendig at vi har en fast og forutsigbar flyktninge/innvandringspolitikk. Samtidig må vi i det praktiske politiske arbeid sikre at folk forstår politikernes handlemåte. Familien Kahn har vært i Norge i mange år - og deres barn er født her. Far (Juma) er i fast arbeid, familien er integrert i bymiljøet.
Vil statsråden nytte de åpninger som lovverket gir for å sikre familien oppholdstillatelse?

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Juma Khans rette navn er Nawazish Ali. Han er pakistansk borger. Dette er i strid med opplysningene som ble gitt da han kom til Norge, idet han den gangen opplyste at han het Juma Khan og var afghansk borger. På dette grunnlag fikk han oppholdstillatelse som beskyttelse mot forholdene i Afghanistan.

Ifølge utlendingsloven er utlendinger forpliktet til å oppgi riktig identitet og nasjonalitet, og for øvrig gi korrekte opplysninger av betydning for vedtaket, når man søker om opphold i Norge. Unnlatelse av å gi slike opplysninger danner grunnlag både for tilbakekall av tillatelser og utvisning. Det er også belagt med straffeansvar. Det er nødvendig for norske myndigheter å vite hvem som får opphold her.

Saken er grundig behandlet flere ganger. De hensyn som tilsier tilbakekall og utvisning, er vurdert opp mot familiens tilknytning, bl.a. gjennom botid. Justisdepartementets vedtak om å utvise Nawazish Ali på grunn av grovt brudd på utlendingsloven er også behandlet av Oslo byrett. Det foreligger en rettskraftig dom hvor staten ble frifunnet. Nawazish Alis ektefelle er også pakistansk borger fra Quetta i Pakistan.

Familien har på nytt begjært omgjøring. Denne har Justisdepartementet fortsatt til vurdering og regner med en avklaring i løpet av kort tid.