Skriftlig spørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:36 (1998-99)
Innlevert: 30.10.1998
Sendt: 02.11.1998
Besvart: 11.11.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): Når vil Forsvarsministeren komme tilbake til Stortinget med resultatene fra gjennomgangen av Forsvarets oppbevaring av våpen i private hjem?

Begrunnelse

Stortinget vedtok ny Våpenlov i mars 1998 som bl.a. inneholdt skjerpinger i regelverket for sikrere oppbevaring av sivile våpen, og bedre kontroll med oppbevaringen. I den forbindelse ble det reist spørsmål og debatt rundt Forsvarets oppbevaring av militære våpen i private hjem.
I spørretimen 25. mars 1998 uttalte Forsvarsministeren bl.a.: «Jeg vil imidlertid vise til at justiskomiteen kommer til å avgi innstilling til ny Våpenlov i morgen. I den forbindelse vil Forsvarsdepartementet følge nøye med i utviklingen av det sivile regelverket for oppbevaring av våpen og vurdere om dette tilsier en justering av Forsvarets egne regler.» Videre uttalte Forsvarsministeren: «...vil jeg gjerne si at Forsvarsministeren på et gitt og ønsket tidspunkt er innstilt på å komme tilbake til Stortinget med denne saken.»
I den muntlige spørretimen sa Forsvarsministeren om den samme saken bl.a.: «I tillegg vil jeg se det slik at når den sivile våpenloven nå blir behandlet av Stortinget i løpet av kort tid, er det naturlig for Forsvarsdepartementet også å gå gjennom regelverket på militær side og se om det er noe å hente og lære av det regelverket som måtte bli vedtatt.»

Det er nå sju måneder siden Forsvarsministeren lovte denne gjennomgangen. Det haster å få resultatet presentert. Siden mars har det oppstått flere tragiske episoder hvor militært skytevåpen oppbevart i private hjem har vært innvolvert. I media har det kommet meldinger om forlegning innenfor Forsvaret som selv har strammet inn sitt regelverk rundt oppbevaring av våpen. Flere Heimevernsfolk og politifolk har uttrykt sterkt ønske om strengere regler.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: For å svare direkte på spørsmålet først; jeg ser for meg at det gis en redegjørelse om oppbevaring av våpen som en informasjonssak i St prp nr 1 (1999-2000).

Jeg vil understreke at det både i Forsvaret og i departementet arbeides grundig med denne saken. Føringene fra Stortinget er klare med hensyn til at befal og heimevernssoldater fortsatt skal kunne oppbevare sitt personlige våpen, beredskapsammunisjon og personlig utrustning i hjemmet. De konsekvensutredninger vi har foretatt, bekrefter at dette er riktig også i dagens situasjon.

Vi har besluttet å endre på regelverket slik at områdesjefene i Heimevernet ikke bare kan, men skal inndra våpen og ammunisjon i de tilfeller hvor HV-personell viser slik opptreden eller sinnstilstand at det kan være tvil om vedkommendes skikkethet.

Videre har vi etablert et pilotprosjekt med kammerlåser ved Stor-Oslo heimevernsdistrikt 02 og Forsvarets forskningsinstitutt er satt til å vurdere andre sikringsalternativer som supplement til eller i stedet for kammerlåsene.

For de tilfeller hvor personellet også har sivile våpen, vil vi gi ut retningslinjer for hvordan Forsvarets våpen kan oppbevares i de sikringsenhetene som blir påbudt i det sivile bestemmelsesverket. Vi følger nøye med i arbeidet med å utforme nye forskrifter.

Vi gjennomgår rutinene i forbindelse med politiets plikt til å informere Forsvaret om personer som er rulleført og oppbevarer tjenestevåpen hjemme. Samtidig vil vi videreutvikle ordningen med at politiet får innsyn i hvilket personell som er mobdisponert i HV og derfor har tjenestevåpen og ammunisjon i sin private bolig.

I samarbeid med Justisdepartementet vurderes mulighetene for å klargjøre Helsevesenets opplysningsplikt angående personer med psykiske lidelser som oppbevarer våpen og ammunisjon i hjemmet.

Avslutningsvis vil jeg poengtere at dersom Forsvaret generelt, og Heimevernet spesielt, skal kunne ivareta sine operative forpliktelser, er det av vital betydning at tjenestevåpnene fortsatt oppbevares av reservebefalet og den enkelte heimevernssoldat. De tiltak jeg har skissert her vil bidra til å redusere misbruk og tap av Forsvarets våpen. Det er i alles interesse at det arbeides kontinuerlig for å oppnå best mulig våpensikring.