Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:37 (1998-99)
Innlevert: 03.11.1998
Sendt: 03.11.1998
Besvart: 09.11.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): ESAs representant, Almestad, hevder at Norske myndigheter ikke har svart på ESAs invitasjon til en dialog om refinansieringsforsøket i Rena Kartong, og at dette medførte at ikke alle muligheter ble prøvd.
Kan Statsråden redegjøre for Regjeringens dialog og kontakt med ESA i arbeidet for å redde Rena kartongfabrikk fra konkurs og for de rutiner som Regjeringen bruker i slike saker?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Til første del av spørsmålet vil jeg bemerke at Nærings- og handelsdepartementet hadde daglig kontakt med EFTAs overvåkningsorgan (ESA) om Rena Karton fra tirsdag til fredag i uke 44.

Departementet ble meddelt SNDs styrevedtak om lån på 6 millioner til Rena Karton og innfrielse av garanti på 9 millioner for lån i Sparebanken Hedmark mandag 26. oktober.

Tirsdag formiddag presenterte NHDs representanter saken for ESAs statsstøtteenhet i et uformelt møte. Det ble i møtet opplyst om hovedtrekkene i finansieringspakken for Rena Karton. ESA sa at de var villige til å prioritere saken. De kunne imidlertid ikke love en rask avgjørelse hvis det ble nødvendig med en grundig undersøkelse av saken. (Normalt skal ESA ha to måneder på å behandle en eventuell melding om offentlig støtte).

Onsdag ettermiddag mottok departementet formell melding om finansieringsbidraget fra SND. NHD skaffet til veie nødvendig tilleggsinformasjon og sendte en uformell kopi av meldingen til Norges EU-delegasjon i Brussel og til ESA.

Norges EU-ambassadør Bull og næringsråden ved delegasjonen var i møte med ESA ved President Knut Almestad samme ettermiddag. Her ble saken og støttemeldingen presentert. Det ble i løpet av møtet klart at ESA neppe ville kunne godkjenne SNDs engasjement i den foreslåtte finansieringsplanen. Formell melding om SNDs finansieringsbidrag ble derfor ikke oversendt ESA.

ESAs president inviterte imidlertid til en dialog om ulike omstillingsplaner og vilkår. ESA utelukket ikke at de kunne godkjenne noe støtte til omstrukturering av Rena Karton. En omstruktureringsplan burde være på plass i løpet av en uke. ESA anslo så at de hadde behov for tre ukers behandlingstid etter mottak av en slik omstruktureringsplan. Dette forutsatte således at man fikk på plass en likviditetstilførsel til driften i en periode på 4 uker (mellomfinansiering). Dette burde komme fortrinnsvis fra de private eierne eller gjennom lån til markedsvilkår. En medvirkning fra SND ble ikke utelukket fra ESAs side.

Resultatet av møtet ble meddelt SND og Rena Karton samme ettermiddag (onsdag). SND ble også bedt om å videreformidle ESAs syn til Sparebanken Hedmark. ESA sendte samtidig ut pressemelding om saken.

Det var videre direkte kontakt mellom NHD og ESA samme kveld, hvor NHD fikk bekreftet korrekt forståelse av ESAs holdning. SNDs styreformann ble etter denne samtalen kontaktet av NHD og bedt om å ta stilling til om de kunne delta i en mellomfinansiering. På møte mellom SND og NHD torsdag ble det klart at SND ikke ønsket å delta i mellomfinansieringsfasen. SND fikk i oppdrag å meddele Rena Karton konklusjonene fra møtet, samt at Rena Karton fikk frist til fredag kl. 12 om å melde tilbake om vilkårene i ESAs skisse aksepteres.

NHD kontaktet ESA umiddelbart etter møtet og meddelte at vi foreløpig ikke hadde grunnlag for å gå inn i dialog, ettersom det ikke syntes å foreligge noen nødvendig mellomfinansiering. Samtidig ble det antydet at et svar på om det kunne bli grunnlag for en nærmere dialog kunne foreligge fredag formiddag.

På torsdag sendte NHD også informasjon til Rena Karton med kopi av de retningslinjene ESA følger ved bedømmelsen av krisestøtte og støtte til omstrukturering og kort omtale av visse hovedkrav til innholdet i en slik omstruktureringsplan.

Fredag formiddag hadde NHD samtaler med både styreleder og administrerende direktør i Rena Karton. Her ble ESAs signaler gjentatt, herunder ESAs åpenhet for å drøfte alternative løsninger for videre drift.

Etter styremøtet i Rena Karton, ca. kl. 1300 samme dag, ble NHD meddelt fra styreformann i Rena Karton at styret hadde meldt oppbud. NHD videreformidlet deretter dette til ESA. For ordens skyld ble også næringsråden ved EU-delegasjonen senere på dagen gitt i oppdrag å meddele ESA at det nå var offentlig kjent at styret hadde meldt oppbud.

Til den andre delen av spørsmålet vil jeg bemerke at prosedyrene ved melding av offentlige støttetiltak til ESA er nedfelt i Lov om offentlig støtte med tilhørende forskrift. I tillegg har ESA gitt retningslinjer om sin saksbehandling. Ansvarlig støtteyter skal melde støtten til departementet. Departementet gjennomgår meldingen, etterspør eventuelt nødvendig tilleggsinformasjon, og videresender så meldingen til ESA via Utenriksdepartementet og Norges delegasjon til EU. I hastesaker bruker vi også i stor grad muntlig kontakt med ESA for å legge til rette for at ESAs saksbehandling kan gå raskest mulig.

Departementet søker etter beste evne i tillegg å informere om EØS-regelverket og de prosedyrene som skal følges. Dette skjer dels ved utgivelsen av et eget veiledningshefte, og dels ved deltakelse i seminarer/konferanser, samt i direkte møter med berørte parter. Departementet gir også i betydelig utstrekning råd på direkte forespørsel.