Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:40 (1998-99)
Innlevert: 03.11.1998
Sendt: 04.11.1998
Besvart: 09.11.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Trondheim Trafikkselskap (TT) mottar i dag et miljøtilskudd på netto ca. 20 øre pr. liter diesel ved bruk av diesel med svovelinnhold 0,03% (mot 0,13% i ordinær diesel). Det er imidlertid slik at TT ikke mottar et tilsvarende miljøtilskudd ved bruk av naturgass selv om dette ikke medfører svovelutslipp. Vil miljøvernministeren ta et initiativ slik at også naturgass får et tilsvarende miljøtilskudd?

Begrunnelse

Begrunnelsen for forslaget er åpenbar: Det er viktig at staten gjennom avgiftspolitikken bidrar til at brukerne skifter til mer miljøvennlige drivstoff. Busstransport utgjør en relativt stor del av trafikken i storbyene, og en økt bruk av gassbusser vil derfor være et viktig bidrag for å bedre den lokale luftforurensning.

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Regjeringen legger stor vekt på at det oppnås forbedringer i luftkvaliteten i de store byene, og har bl.a. derfor presentert nye nasjonale mål for luftkvalitet i statsbudsjettet for 1999. Økt bruk av gass som drivstoff i busser er et aktuelt tiltak for å nå disse målene i de største byområdene våre. Jeg er derfor i likhet med representanten Børge Brende opptatt av at slikt drivstoff tas i bruk.

Imidlertid er det allerede satt inn betydelige virkemidler for å legge til rette for økt bruk av gass. Naturgass brukt som drivstoff i kjøretøy er i dag helt fritatt for særavgifter, og belastes verken med avgift for vegbruk, CO2 eller andre avgiftselementer. Dette er i seg selv en sterk prioritering av gass i forhold til andre drivstoffer, og innebærer en indirekte støtte som er vesentlig større enn de omlag 20 øre pr liter diesel som representanten Børge Brende nevner i spørsmålet.

Videre finnes det en egen tilskuddsordning for forsøk med alternative drivstoff mm. over Samferdselsdepartementets budsjett. Det er gitt støtte til flere prosjekter med bruk av gass over denne ordningen.

"Miljøtilskuddet" som Trondheim Trafikkselskap mottar ved bruk av diesel med lavt svovelinnhold er ikke en tilskuddsordning, men en delvis refusjon for innbetalt mineraloljeavgift som ytes til prioriterte deler av busstransporten for diesel som oppfyller visse miljøkrav. Det synes ikke naturlig å yte slik refusjon til drivstoffer som ikke er ilagt avgift i utgangspunktet. Ordningen med refusjon av merkostnader knyttet til bruk av mineralolje med særlige miljømessige egenskaper i busser ligger under finansministerens ansvarsområde.

Jeg vil avslutningsvis understreke at både miljøvern- og samferdselsmyndighetene har nær kontakt med bykommunene om luftforurensning og samferdsel, bl.a. gjennom prosjektet "Bedre byluft" hvor kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen deltar. Regjeringen legger stor vekt på å utvikle og styrke virkemiddelbruken på dette området med sikte på å nå de nye luftkvalitetsmålene på en effektiv måte.