Skriftlig spørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:42 (1998-99)
Innlevert: 04.11.1998
Sendt: 04.11.1998
Besvart: 06.11.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): En bonde i Arendal ble nylig pålagt å montere skillevegg i hønebur, slik at hvert bur ville huse 3 høner, mot de 6 som nå går sammen. Bonden mener imidlertid at skilleveggen vil redusere dyrenes bevegelsesfrihet betraktelig, foruten at nyere forskning viser at høner naturlig søker sammen i flokker av 6 dyr. Av hensyn til dyrenes velferd mener derfor bonden at forskriftene er forkastelige.
Vil statsråden vurdere å endre forskriftene?

Kåre Gjønnes (KrF)

Svar

Kåre Gjønnes: Den 15. 10. 1982 fastsatte Landbruksdepartementet nye Forskrifter om hold av verpehøner i bur. Forskriftene trådte i kraft 01.01.1983. Forskriftene ble gitt med hjemmel i dyrevernloven, og har som primær målsetting å styrke velferden for hønene. Av forhold som ble innskjerpet i de nye forskriftene, kan nevnes: Det er ikke tillatt å holde dyr i burrekker på mer enn tre etasjer. Det er forbudt å ha mer enn tre høner i hvert bur. Det er påbudt med en troplass på minst 15 cm pr høne, slik at alle kan spise samtidig. Det skal være adgang til minst to drikkenipler i hvert bur.

Hensikten med å tillate kun 3 høner i hvert bur er å redusere forekomsten av hakking og kanibalisme som kan være et stort problem i eggproduksjonen og medføre store lidelser for dyrene.

De norske burhønsforskriftene var den gang og er fortsatt, blant de strengeste i verden. (Det er bare Sveits av landene i Europa, som har innført forbud mot å holde verpehøner i bur.) Da forskriftene ble vedtatt, ble det gitt en overgangstid på 15 år fram til 01.01.1998, for å oppfylle kravet om bare å kunne ha tre høner i hvert bur. Overgangstiden ble gitt for å gi næringen tid til å tilpasse driften til de nye kravene ved ombygning og utskiftning av burmateriell. Fjørfenæringen har nå tilpasset seg forskriftenes krav.

Landbruksdepartementet har under kontinuerlig vurdering de forskrifter som er gitt for hold av de forskjellige dyrearter, for å kunne tilpasse disse til endrede og økede krav til et etisk og dyrevernmessig akseptabelt dyrehold. Dette gjelder også Forskrifter om hold av verpehøner i bur. Departementet har imidlertid ingen umiddelbare planer om å endre disse forskriftene, men foretar en løpende vurdering av saken blant annet ut fra den forskning som pågår om nye driftsformer.