Skriftlig spørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:41 (1998-99)
Innlevert: 04.11.1998
Sendt: 04.11.1998
Besvart: 11.11.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): Ifølge Fædrelandsvennen, hadde Regjeringen den 14.10. sitt utkast til Stortingsproposisjon om omorganisering av Sjøforsvaret (Poseidon) ferdig trykt. Fem dager senere inviterte Forsvarsdep. embedsmenn, fylkesordførere og lokalpolitikere fra Sør-Norge til møte der synspunkter og meninger skulle utveksles. Dersom dette er riktig føler mange seg ført bak lyset, og at dette heller ikke er i samsvar med god moral. Kan forsvarsministeren bekrefte at han ikke har underskrevet og godkjent Stortingsprp. den 14.10.?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Gunnar Halvorsen vedrørende prosessen rundt den forestående omorganiseringen i Sjøforsvaret.

Jeg vil innledningsvis bekrefte at Regjeringen på nåværende tidspunkt hverken har behandlet eller trukket noen konklusjoner i sakens anledning. Jeg har følgelig heller ikke underskrevet og godkjent det aktuelle utkastet til stortingsproposisjon. Regjeringen arbeider etter en plan som innebærer fremleggelse av saken for Stortinget primo desember 1998.

I lys av den omtalen saken har fått i media, finner jeg det hensiktsmessig å gi en nærmere orientering om prosessen for departementets behandling av denne type saker.

Forsvarsdepartementet legger stor vekt på at omstillingen i Forsvaret skal skje i åpenhet og i et nært samarbeide med lokale og regionale sivile myndigheter. En viktig del av omstillingsarbeidet er således informasjon til berørte kommuner og fylkeskommuner om forestående endringer i lokal forsvarsvirksomhet.

Som det også ble redegjort for på det aktuelle møtet i Kristiansand 19 oktober 1998 inngår de synspunkter og merknader som fremkommer på informasjonsmøter med regionale og lokale myndigheter som en viktig del av det fundamentet den politiske ledelsen i departementet legger til grunn i vurderingen av de aktuelle forslagene til organisatoriske endringer.

I tillegg til informasjonsmøter med regionale og lokale myndigheter og høringsrunden mot andre departementer, legges det også vekt på å innhente synspunkter og merknader fra Forsvarets ansatte representert ved tjenestemannsorganisasjonene i Forsvaret. Som i tilsvarende tidligere prosesser har et foreløpig utkast til stortingsproposisjon vært grunnlaget for å innhente synspunkter fra tjenestemannsorganisasjonene i Forsvaret og berørte departementer. Det er et slikt foreløpig utkast på avveie og uten departementets endelige konklusjoner, som tydeligvis har vært grunnlaget for medias omtale av saken.

Sammen med anbefalingen fra Forsvarssjefen utgjør de synspunkter og kommentarer som fremkommer gjennom de prosesser som er beskrevet over, hovedelementene i det grunnlagsmaterialet som ligger til grunn for departementets endelige vurdering og senere tilråding til Regjeringen.

Som det fremgår av redegjørelsen over legger den politiske ledelsen i departementet betydelig vekt på å få et bredest mulig grunnlag før de politiske konklusjonene trekkes for de aktuelle forslagene som er til vurdering.

Jeg vil imidlertid understreke at Regjeringens tilråding hva gjelder den forestående omorganiseringen i Sjøforsvaret først vil bli gjort etter at alle høringsrunder er over og deretter oversendt Stortinget primo desember 1998.