Skriftlig spørsmål fra Bjørn Tore Godal (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:43 (1998-99)
Innlevert: 04.11.1998
Sendt: 04.11.1998
Besvart: 11.11.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Bjørn Tore Godal (A)

Spørsmål

Bjørn Tore Godal (A): Vurderer Forsvarsministeren å endre prosedyrene for anbud på nye fregatter, og
Om prosedyrene er planlagt endret; har departementet vurdert virkningene av dette for konkurranseforholdet mellom henholdsvis nye - og mer etablerte leverandører med lang erfaring når det gjelder standardleveranser?

Begrunnelse

Jeg viser til at Sjøforsvaret i juli 1997 presenterte sin planlagte tilbudsprosess for anskaffelse av nye fregatter. Prosessen bygger på at valg av hovedleverandør baseres på tilbud for konseptløsninger og utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner innen 1.3.99. Deretter skal kontrakt forhandles endelig i år 2000, basert på felles valg av løsninger og presise tekniske definisjoner. Målet er sikre løsninger og kalkyler før endelig pris fastsettes som grunnlag for godkjenning i Stortinget.

En eventuell endret prosedyre knyttet til fast pris f.eks pr 1.3.99 vil være i strid med etablert praksis i forsvaret om at endelig hovedkontrakt først etableres etter at tilstrekkelige og omforente tekniske spesifikasjoner foreligger. I offshoreindustrien er det forøvrig økende anvendelse av den praksis som har vært vanlig i Forsvaret.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Anskaffelsen av nye fregatter er Forsvarets største investeringsprosjekt noensinne, med en stipulert kostnadsramme på 12 mrd kroner.

Prosjektet kom for alvor i gang i februar 1997, i forbindelse med oppstarten av den integrerte prosjektorganisasjonen (IPORG). Dette var et samarbeid mellom Forsvaret representert ved Sjøforsvarets forsyningskommando, relevant norsk industri og forskningsmiljøene for å bygge opp kompetanse og utvikle fartøyenes funksjonelle krav. Samarbeidet mellom norsk industri og Forsvaret er forankret i den næringspolitiske strategien for forsvarsanskaffelser som Stortinget har gitt sin tilslutning til. Dette innebærer bl a at norsk industri er blitt holdt løpende informert om Forsvarets planer for gjennomføringen av prosjektet. Som følge av at anskaffelsen av nye fregatter er besluttet gjennomført i internasjonal konkurranse ble samarbeidet med norsk industri avsluttet 1 aug 1998. Dette var også forutsatt da IPORG ble etablert i februar 1997. Det er gjennom arbeidet brukt et betydelig beløp på å bedre norsk industris konkurransedyktighet i dette prosjektet.

Hovedforespørselen har blitt utviklet parallelt gjennom arbeidet med IPORG. Regjeringsadvokaten har vært en aktiv bidragsyter, rådgiver og støttespiller i dette arbeidet siden august 1997 og har også anbefalt kontraheringsstrategien slik denne nå foreligger. Denne strategien ble fastlagt i februar 1998, hvorpå den ved forespørselen på forrige fase av prosjektet som ble offentliggjort den 6 mars 1998, ble gjort kjent for samtlige kandidater gjennom følgende tekst:

"It is NAVMATCOMNOR`s intentions to enter into the Main Contract for the development of C-level spesifications and delivery of six New Frigates (NFs) with a Prime Contractor which will have the total system responsibility for the NF as an integrated combat system. NAVMATCOMNOR is aiming for a fixed price contract comprising both the development of C-level specifications and the delivery of the NF`s."

Med bakgrunn i det grundige arbeidet som har vært gjennomført, og de anbefalinger som er gitt, ligger dagens kontraheringsstrategi fast.

Sjøforsvarets forsyningskommando vil i nær fremtid sende ut hovedforespørsel til de to utenlandske hovedleverandørene og det norske alternativet.