Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:29 (1996-97)
Innlevert: 14.11.1996
Sendt: 15.11.1996
Besvart: 22.11.1996 av barne- og familieminister Sylvia Brustad

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Jeg viser til mitt spørsmål oversendt via Ekspedisjonen 7. november 1996, og til statsrådens tilsvar av 14. november 1996. Jeg tillater meg å spørre om den endring av folketrygdlovens §3 a-10 og 3a-14 og arbeidsmiljølovens §32 som bebudes i tilsvaret til meg vil få tilbakevirkende kraft for de svært få tilfeller som i dag ikke oppnår noen form for stønad ved tildeling av foreldreansvar?"

Begrunnelse

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg viser til spørsmål nr. 29 fra representanten John I. Alvheim, datert 14. november 1996.

Spørsmålet gjelder hvorvidt den bebudede endringen av folketrygdloven §§3A-10 og 3 A-14 og arbeidsmiljøloven §32 vil få tilbakevirkende kraft.

Rettigheter som tilstås etter trygdelovgivningen, gis normalt bare virkning for tilfeller som inntrer etter lovens ikrafttredelse. Jeg kan ikke se at det når det gjelder den bebudede lovendringen, foreligger tungtveiende grunner for å fravike dette prinsippet.