Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:47 (1998-99)
Innlevert: 06.11.1998
Sendt: 06.11.1998
Besvart: 12.11.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Bergens Tidende skriver 05.11.98 at regjeringen holder hemmelig 20 av 22 dokumenter om veterinæravtalen. De to dokumentene som er offentliggjort, har stått på trykk i EF-Tidene. Dette er klanderverdig, ikke minst på bakgrunn av regjeringens tiltredelseserklæring, hvor den lovet mer offentlighet i forvaltningen.
Kan statsråden sørge for at det blir full offentlighet om alle forhold og dokumenter knyttet til veterinæravtalen, slik at alle får det beste grunnlag for å kunne fatte sine beslutninger ?

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Det er riktig at journalist Tron Strand i Bergens Tidende 19.10. d.å. ba om å få utlevert en rekke dokumenter vedrørende nevnte sak. Noen av dokumentene berørte spørsmål som på det aktuelle tidspunkt var uavklart i forholdet mellom EU og EFTA-landene. Flere av dokumentene dreide seg om departementets interne arbeid med St prp nr 6 (1998-99) "Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 69/98 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)". Denne ble fremlagt 5. november d.å.

Anmodningen fra journalist Tron Strand omfattet imidlertid også flere dokumenter som burde vært utlevert på forespørselstidspunktet. At det ikke ble gjort beklager jeg meget. Dette er også meddelt Tron Strand.

Etter fornyet vurdering er alle dokumentene som Tron Strand ba om innsyn i blitt utlevert. For to av dokumentenes vedkommende er det foretatt begrenset sladding med henvisning til Offentlighetslovens § 6.1.1.