Skriftlig spørsmål fra Kjell Opseth (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:49 (1998-99)
Innlevert: 06.11.1998
Sendt: 09.11.1998
Besvart: 13.11.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Kjell Opseth (A)

Spørsmål

Kjell Opseth (A): Syner til mitt svar, som Kommunal og Arbeidsminister, i spørjetimen 12. februar 1997. Spørsmålet gjaldt feriepengar for støttekontaktar, tilsynsførar og fosterforeldre.
Eg ber om å få opplyst kva som har skjedd i denne saka?

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Svar

Ragnhild Queseth Haarstad: De viser til svaret på et spørsmål i spørretimen 12 februar 1997 fra representant Erling Folkvord, og ber om å få opplyst hva som videre har skjedd med saken.

Som det fremgikk av svaret i spørretimen 12 februar 1997, er det avgjørende for å få rett til feriepenger, om vedkommende kan anses som arbeidstaker. Det er bare domstolene som med bindende virkning kan avgjøre dette spørsmålet. Departementet og Arbeidstilsynet kan bare gi veiledning om hvordan loven bør forstås.

Kommunenes Sentralforbunds rundskriv nr 30/95, som det var vist til i representanten Folkvords spørsmål i spørretimen i februar i fjor, ble trukket tilbake i KS` reviderte rundskriv nr 9/97 når det gjelder omtalen av støttekontakters kontraktsforhold. Det kan se ut til at det reviderte rundskrivet fra KS har vært avklarende. Departementet har i min tid som statsråd ikke mottatt henvendelser fra publikum om dette spørsmålet.

Departementet hadde 17 oktober 1997 et møte med Kommunenes Sentralforbund hvor støttekontakters og avlasteres rettigheter ble diskutert. Det var i møtet enighet om at Kommunenes Sentralforbund skulle tilskrive kommunene for å få en oversikt over de grupper av lønnsmottakere der den arbeidsrettslige situasjonen fremstår som uklar. Departementet har nylig vært i kontakt med KS som opplyser at de så langt ikke har gjort noe videre med saken. KS opplyser ellers at de har hatt svært få henvendelser om dette spørsmålet i det siste året.