Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:52 (1998-99)
Innlevert: 09.11.1998
Sendt: 10.11.1998
Besvart: 13.11.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Vurderer Regjeringen det som aktuell politikk å kreve inn ekstraordinært utbytte fra våre statlige bedrifter, eksempelvis Olivin AS, hvor stor andel vil det kunne være aktuelt å kreve ut av Olivins totale frie kapital, og hvilke næringspolitiske strategiske vurderinger for framtida legger Regjeringa til grunn for våre statlige bedrifter?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Nærings- og handelsdepartementet har nylig informert styret i A/S Olivin om at det i regjeringens forslag til statsbudsjett for 1999 er lagt inn som en forutsetning under kap. 5656 at staten i 1999 mottar et aksjeutbytte fra selskapet på 116,5 mill. kroner. Utbyttebeløpet består av 16,5 mill. kroner tilsvarende hva som ble utdelt i inneværende år, samt et tillegg på 100 mill. kroner. Med forbehold om at Stortinget slutter seg til bevilgningsforslaget legges det til grunn at nevnte utbytteforslag fremlegges av selskapets styre på den ordinære generalforsamlingen våren 1999.

I forbindelse med ovennevnte kan nevnes at A/S Olivin’s frie egenkapital ved forrige årsskifte oversteg 200 mill. kroner og at selskapets finansielle og likviditetsmessige stilling var meget sterk. Dette er forhold som også Riksrevisjonen har interessert seg for og bedt departementet om å vurdere.

Hva angår strategiske vurderinger for de statlige bedriftene vil vi vise til St.prp. nr. 1 for 1998-99 hvor det bl.a. fremgår at det legges til grunn at selskapene skal drives best mulig vurdert etter bedriftsøkonomiske kriterier. Samtidig skal selskapene ivareta de samfunnsmessige hensyn som ligger til grunn for virksomheten. Staten vurderer fortløpende sin rolle som langsiktig og profesjonell eier av industriselskaper og legger vekt på å møte utfordringer og endringer i drifts- og markedsforhold offensivt. Dette er noe bredere omtalt i St.meld. nr. 40 for 1997-98 Eierskap i næringslivet. Regjeringen tar videre sikte på i høst å legge fram en egen melding til Stortinget om bedrifter hvor staten v/Nærings- og handelsdepartementet har eierinteresser. I denne meldingen vil problemstillingen bli ytterligere utdypet.