Skriftlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:53 (1998-99)
Innlevert: 09.11.1998
Sendt: 10.11.1998
Besvart: 16.11.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Hva vil kirke-, utdannings og forskningsdepartementet foreta seg for å hindre nedleggelse av Tekniske Fagskoler i forbindelse med fylkenes budsjettbehandling for 1999?

Begrunnelse

De Tekniske Fagskolenes plass i utdanningssystemet er behandlet av Stortinget senest i forbindelse med Opplæringsloven (Innst. O. Nr. 70 1997-98). Jeg viser i denne sammenheng spesielt til side 6 og 7 i innstillinga og til følgende vedtak som ble gjort i Stortinget:

Stortinget ber Regjeringen fremlegge forslag til midlertidig lov om teknisk fagskole med sikte på å bevare kontinuitet og kvalitet i den praktisk-tekniske mellomutdannelse i påvente av den klargjøring av dette skoleslagets status og økonomiske grunnlag.

Jeg er gjort kjent med at Telemark Tekniske Fagskole og Teknisk Fagskole ved Kristiansund vg skole er truet av nedleggelse i forbindelse med behandlingen av de respektive fylkeskommunenes budsjett. Meget stram økonomi for svært mange fylkeskommuner kan bety at dette er situasjonen for flere Tekniske Fagskoler. Resultatet kan være at Tekniske Fagskoler nedlegges før departementet har avklart det økonomiske ansvaret og mens Kompetansereformen er til behandling i Stortinget. De Tekniske Fagskolene er et viktig etter- og videreutdannings tilbud for voksne elever og også et viktig tilbud knyttet til attføring

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: I forbindelse med Stortingets behandling av opplæringslova fattet Stortinget 15. juni 1998 følgende vedtak: ”Stortinget ber Regjeringen fremlegge forslag til midlertidig lov om teknisk fagskole med sikte på å bevare kontinuitet og kvalitet i den praktisk-tekniske mellomutdannelse i påvente av en avklaring av dette skoleslags status og økonomiske grunnlag.”

Teknisk fagskole er etter gjeldende regler ikke et lovfestet opplæringstilbud. Alle fylkeskommunene har i dag tilbud om teknisk fagskole. Teknisk fagskole inngår i beregningen av fylkeskommunens opplæringsomfang, (jf forskrift 20.04.94 om omfang og beregningsgrunnlag for fylkeskommunens videregående opplæring § 4).

Bestemmelsene i lov om videregående opplæring er gitt anvendelse så langt de passer.

I brev 30.10.98 har departementet sendt høringsbrev om ny lov om teknisk fagskole.

Lovforslaget fastsetter fylkeskommunens plikt til å planlegge og gi tilbud om teknisk fagskole innenfor den rammen fylkeskommunen er forpliktet til i medhold av forskrift gitt av departementet (omfangsforskriften). De bestemmelser i lov om videregående opplæring som har vært anvendt i forhold til skoleslaget er foreslått tatt inn i loven. Den systematiske oppbygging som er vedtatt i den nye opplæringslova er lagt til grunn for lovutkastet. Høringsfrist er 1. februar 1999.

I tråd med Stortingets vedtatte ønske, tar departementet sikte på at loven vil ha begrenset varighet. Bestemmelsene vil bli sett i sammenheng med oppfølging av St meld nr 42 (1997-98) Kompetansereformen. Meldingen er nå til behandling i Stortinget. Med bakgrunn i Stortingets behandling vil departementet vurdere om regelverket om teknisk fagskole eventuelt senere skal innarbeides i opplæringslova eller voksenopplæringsloven.Meldingen berører voksnes rett til opplæring ved å foreslå en plikt for fylkeskommunen til å gi voksne tilbud om opplæring. Hvordan Stortinget velger å formulere denne plikten, vil ha betydning for omfangsforkriften. Etter at meldingen er behandlet, må det derfor vurderes om det er nødvendig med andre tiltak for å opprettholde tilbudet om teknisk fagskole.