Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:54 (1998-99)
Innlevert: 11.11.1998
Sendt: 11.11.1998
Besvart: 17.11.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Under behandlingen av Innst. S. nr. 71 (1997-98), likestilling mellom turnus og skift, ble det i brev fra Regjeringen sagt at det er satt i gang et arbeid for å utrede slik likestilling. Det ble antydet at dette arbeidet kunne være ferdig i vårsesjonen 1998.
Kan statsråden redegjøre for framdriften i dette arbeidet og om Regjeringen fremdeles har som mål å komme til Stortinget med et slikt forslag ?

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Svar

Ragnhild Queseth Haarstad: I samsvar med omtalen av saken i Voksenåsdokumentet, besluttet Regjeringen i vår å foreta en utredning av konsekvensene ved en likestilling av tredelt turnus i helsesektoren med helkontinuerlig skiftarbeid. Bakgrunnen for en slik vurdering er at Regjeringen skal ha et best mulig grunnlag for å ta en endelig beslutning om dette spørsmålet.

Regjeringen henvendte seg til en del uavhengige forskningsinstitusjoner for å få deres vurdering av saken. Ingen av disse ønsket å påta seg å utføre en slik konsekvensvurdering, blant annet begrunnet med manglende kapasitet og/eller manglende kompetanse på området, samt med at en ny konsekvensvurdering ikke antas å kunne bidra med noe særlig utover tidligere rapporter på grunn av dårlig datagrunnlag. På denne bakgrunn er det satt ned en interdepartemental arbeidsgruppe som arbeider med saken.

Så snart den interdepartementale arbeidsgruppen har avsluttet sitt arbeid, vil Regjeringen ta stilling til spørsmålet om en likestilling mellom disse to arbeidsordningene. Regjeringen vil så raskt som mulig orientere Stortinget om den videre oppfølging av saken.