Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:38 (1996-97)
Innlevert: 22.11.1996
Sendt: 22.11.1996
Besvart: 29.11.1996 av finansminister Jens Stoltenberg

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): "Vil Statsråden ta initiativ for å utrede en omorganisering av Oslo Børs og hvilket tidsperspektiv legger Statsråden eventuelt til grunn?"

Begrunnelse

Oslo Børs er i dag den eneste børsen i Norden som er organisert som en selveiende stiftelse og ikke som et aksjeselskap. Dette forhold kan redusere børsens effektivitet og fleksibilitet i et stadig mer dynamisk verdipapirmarked. En særlig organisering av den norske børsen kan i seg selv virke som en konkurranseulempe overfor utenlandske aktører.
I første rekke vil det være de mindre virksomhetene i Norge som blir skadelidende dersom den norske børsen faller etter i konkurransen med utenlandske verdipapirmarkeder. For disse selskapene eksisterer det i mindre grad gode alternativer for innhenting av egenkapital i verdipapirmarkedet.
Jeg er kjent med at Oslo Børs og store brukergrupper, representert ved Næringslivets Hovedorganisasjon, Den norske Bankforening, Norges Forsikringsforbund, Norges Rederiforbund og Norges Fondsmeglerforbund, har tatt initiativ overfor finansdepartementet for at dette skal iverksette en utredning som kan bringe vårt hjemlige børssystem på linje med det som nå er vanlig ellers i Europa.

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Oslo Børs har bedt Finansdepartementet om at det nedsettes et utvalg til å utrede kravene til organisering av norsk børs. Anmodningen synes i hovedsak å bygge på en forventet økt konkurranse i tiden fremover, og en forutsetning om at eventuelle endringer i organisasjonsformen vil kunne styrke Oslo Børs' konkurranseevne.

Finansdepartementet antar i likhet med Oslo Børs at børsen vil kunne bli utsatt for økt konkurranse i årene fremover. Jeg vil imidlertid understreke at det må anses å være betydelig usikkerhet knyttet til hva som vil bidra til å styrke børsens konkurranseevne, og hvordan organisasjonsmessige endringer eventuelt vil virke inn. Fra børsens side er det antatt at økt brukerstyring vil kunne bidra til dette. En slik eventuell endring i styringsstrukturen kan oppnås både ved regelendringer innenfor den organisasjonsform som nå kreves, og gjennom endringer i kravene til organisasjonsform. Jeg vil med det første ta stilling til om jeg skal nedsette et utvalg som skal utrede alternative modeller for organisering av børsvirksomhet.