Skriftlig spørsmål fra Reidun Gravdahl (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:57 (1998-99)
Innlevert: 13.11.1998
Sendt: 16.11.1998
Besvart: 24.11.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Reidun Gravdahl (A)

Spørsmål

Reidun Gravdahl (A): Ved behandling av opptrappingsplan for psykisk helse, var det enighet i Stortinget om at Regjeringen skulle arbeide for å få til mere samordning mellom A-etat, trygdekontor og utdanningsetat for å tilrettelegge bedre og derved få mennesker med psykiske lidelser tilbake til et normalt liv , og med egen forsørgelsesmulighet. Hvordan og når har Helseministeren tenkt å gjøre noe med dette?

Begrunnelse

Det sies i St.prp. nr. I at flere undersøkelser tyder på at mennesker med psykiske lidelser er de som har dårligst tilbud og dårligste levekår, men at den tilgjengelige statistikken tyder på at tjenestetilbudene har økt i takt med de øremerkede midlene. Det er imidlertid vanskelig å se i statistikkene fra arbeidsmarkedsetaten at andelen funksjonshemmede i arbeid har økt.
Å ha et meningsfylt arbeid er et av de mest nødvendige elementer for en god livskvalitet.
For å få til dette må tiltak iverksettes så fort som mulig, derfor er det nødvendig å starte opp et arbeid mot bedre samordning mellom ovennevnte etater.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Representanten tar her opp et meget viktig spørsmål, og jeg vil vise til Stortingets enstemmige romertallsvedtak IV (Jf Innst. S nr 222 (1197-98)) ved behandlingen av opptrappingsplanen for psykisk helse der Regjeringen ble bedt om å fremme konkrete tiltak for å sikre forpliktende samarbeid mellom arbeidsmarkedsetaten, trygdekontor, sosialkontor og helsevesenet, samt mellom kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen vil fremme forslag til slike tiltak i den bebudede stortingsmeldingen om rehabilitering som vil bli lagt fram i løpet av desember d.å.

Videre peker representanten i sin begrunnelse på betydningen av et meningsfylt arbeid for en god livskvalitet. Jeg vil si meg enig i dette, og vil vise til at av de 335 mill. kroner som er foreslått til opptrappingsplanen i 1999 er 9 mill. kroner foreslått på Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjett til arbeidstiltak for mennesker med psykiske lidelser og til styrking av Arbeidsmarkedsetatens arbeid med tiltak for denne gruppen.