Skriftlig spørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:39 (1996-97)
Innlevert: 22.11.1996
Sendt: 22.11.1996
Besvart: 28.11.1996 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "Det går i dag to ferjesamband over Boknafjorden. I begge samband betales det bompenger for å finansiere Bokn fastlandsforbindelse. Karmøy kommune har søkt om at klippekort for Skudenessambandet også kan nyttes i Boknafjordsambandet. Begge ferjeselskapene, bompengeselskapet og vegsjefen er positive. Likevel innstiller Vegdirektoratet på avslag på søknaden. Vil statsråden innfri ønsket i regionen om en prøveperiode med bruk av klippekort som omsøkt ?"

Begrunnelse

Sissel Rønbeck (A)

Svar

Sissel Rønbeck: Etter Riksregulativet for ferjetakster kan sonekort utstedt for en bestemt sone også brukes på strekninger i samme eller lavere sone innenfor et selskaps ruteområde. Sonekort gir 40% rabatt i forhold til enkeltbillett. Bakgrunnen for utforming av regelverket er ønske om å unngå tap enten i form av tapte billettinntekter og/eller kostnadskrevende avregninger mellom selskaper. Begge disse forhold kan i sin tur føre til økte takster og/eller behov for økte subsidier i neste omgang. Dersom disse hensyn er ivaretatt, bør en kunne være fleksibel overfor brukerene.

Den aktuelle saken gjelder bruk av sonekort utenfor selskapets ruteområde, men for bruk i en lavere sone. Inndekking av administrative kostnader og konsekvensene for ferjekonomien ellers er et sentralt spørsmål i denne konkrete saken. Prisforskjellen mellom sonekort inklusiv bompenger i de aktuelle sambandene oppgis til kr 10,20. Vegdirektoratet har i sin innstilling i saken lagt til grunn at det ikke er godtgjort at de involverte ferjeselskapene og bompengeselskapet er villige til administrere og fordele seg i mellom, innenfor rammen av den oppgitte overprisen. Tvert om opplyses det at det utover dekning av den oppgitte overpris pr tur kreves en godtgjørelse på kr 100 000 for administrere ordningen. Det foreligger heller ingen anslag over hvor mange som kan tenkes å benytte seg av denne ordningen.

Søknaden forutsetter at vegmyndighetene må dekke kostnader ved å administrere et eventuelt forsøk. Før det er aktuelt gå inn på forsøk må de aktuelle selskaper ta på seg det økonomiske ansvaret for å administrere ordningen. Bompengeselskapet må ikke bli økonomisk skadelidende. Disse vilkår synes ikke klargjort. Samferdselsdepartementet sluttet seg derfor i brev av 19.11.1996 til at dispensasjonssøknaden fra Rogaland vegkontor om godkjenning av bruk av klippekort for Skudenessambandet avslås.

Jeg kan ikke se at det er kommet nye opplysninger i denne saken som kan påvirke grunnlaget for dette vedtaket.