Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:65 (1998-99)
Innlevert: 19.11.1998
Sendt: 19.11.1998
Besvart: 27.11.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): I Voksenåsenerklæringen skriver Regjeringen at de i større grad vil styre etableringen av nye større kjøpesentra og eventuelt legge ned forbud mot etablering eller utvidelse av slike. Dette skal også nedfelles i en forskrift som skal godkjennes i Kong.res.før jul. Kan Statsråden gjøre rede for om denne forskriften vil få betydning for IKEAs planer om å etablere et møbelvarehus på Leangen i Trondheim?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Forslag til rikspolitisk bestemmelse om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder har vært på bred høring våren 1998. Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av St meld nr 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk og Regjeringens Voksenåsenerklæring.

Miljøverndepartementet forbereder nå vedtak av den rikspolitiske bestemmelsen som må skje ved kgl. resolusjon i medhold av plan- og bygningslovens § 17-1, 2.ledd.

Før vedtak er fattet, har departementet ikke grunnlag for å uttale seg om hvorvidt etableringen av IKEA i Trondheim vil kunne berøres av den rikspolitiske bestemmelsen. Det vil for øvrig være de lokale og regionale myndigheter i fylket som skal håndtere saken så lenge den ikke blir brakt inn for departementet for avgjørelse.