Skriftlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til energiministeren

Dokument nr. 15:42 (1996-97)
Innlevert: 26.11.1996
Sendt: 27.11.1996
Besvart: 02.12.1996 av energiminister Grete Faremo

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Jeg viser til meldinger i nyhetsmedia om at NVE skal ha mottatt 230 planer for opprusting og utvidelse av eksisterende kraftverk. Totalt skal planene omfatte produksjonsutvidelser i størrelsesorden 10 milliarder kWh. Hva er prisoverslagene pr. kWh for disse planene, hva er tilsvarende pris for den billigste halvdelen av disse planene og hva slags tidsperspektiv for produksjonsutvidelser er anlagt i de planene NVE har mottatt?"

Begrunnelse

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: NVE har foretatt en registrering av konkrete prosjekter for å få fram det tilgjengelige vannkraftpotensialet. Dette er et arbeid som har pågått kontinuerlig siden 1986 da prosjektet "Opprusting og utvidelse av kraftverk" ble startet opp. NVE har således ikke mottatt 230 planer for opprusting og utvidelse av kraftverk. De omtalte meldingene i nyhetsmedia er basert på misforståelser.

I forbindelse med siste rullering av Samlet plan for vassdrag, jf. St.meld. nr. 60 (1991-92) og Innst. S. nr. 114 (1992-93), ble det lagt spesiell vekt på opprustings- og utvidelsesprosjekter ved den endelige plasseringen, for å prioritere bedre utnyttelse av det eksisterende vannkraftsystemet. En betydelig del av prosjektene er likevel plassert i kategori II i Samlet plan. Disse prosjektene kan det ikke søkes konsesjon for nå.

Det er bare et fåtall av de registrerte prosjektene for opprusting og utvidelser som foreligger som konsesjonssøknader. Det er derfor ikke mulig å gi noe nøyaktig svar med hensyn til kostnadsoverslag. Utbyggingskostnader for denne type prosjekter er mer usikre enn for helt nye vannkraftprosjekter fordi det dreier seg både om en utvidelse og en oppgradering av eksisterende kraftverk. Utbyggingskostnadene er derfor helt avhengig av gjenværende levetid og den verdi en setter på eksisterende anlegg. NVE har beregnet utbyggingskostnadene for de registrerte prosjektene, men utbyggerne kan vurdere gjenværende levetid og andre faktorer på en annen måte. Usikkerhet ved prosjektene kan slå ut i forskjellige vurderinger av lønnsomhet og størrelsen på prosjektet.

NVE har beregnet gjennomsnittlig utbyggingskostnad til 24 øre/kWh (prisnivå 01.01.96). Basert på de beregninger NVE har gjort, vil et potensial på ca. 3 TWh av de prosjektene som er frigitt for konsesjonsbehandling, kunne bygges ut til en kostnad på under 21 øre/kWh. Det betyr at kraften må selges til 21 øre/kWh for at kostnadene ved det dyreste prosjektet skal dekkes. Det er da lagt til grunn en kapitalavkastning på 7 prosent p.a.

Tidsperspektivet for produksjonsutvidelsene er avhengig av hva utbyggerne bestemmer seg for. Myndighetene har lagt til rette for at mange av disse prosjektene kan konsesjonssøkes, men det er opp til de enkelte kraftverkseiere å bestemme når en søknad skal sendes inn. Etter min mening burde det imidlertid nå være grunnlag for å få realisert en del av det kraftpotensialet som ligger i opprusting og utvidelse av kraftverk.