Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:70 (1998-99)
Innlevert: 20.11.1998
Sendt: 20.11.1998
Besvart: 30.11.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I en interpellasjonsdebatt 30.3.1998 stilte statsråden seg positiv til å etablere et medisinsk museum i Oslo. Han opplyste at det var nedsatt en gruppe i departementet for å arbeide videre med alternative løsninger til finansiering og organisering. Hvordan er framdriften i dette arbeidet, og hvordan kan de verdiene - i form av gjenstander og dokumenter, gammelt medisinsk utstyr, bøker og historisk materiale, som finnes ved Rikshospitalet - registreres og oppbevares ved flytting?

Begrunnelse

Norge er i dag blant de få land i verden som ikke har et eget medisinsk fagmuseum. Det har gjennom flere år vært arbeidet med å få etablert et nasjonalt medisinsk museum knyttet til Rikshospitalet i Oslo.

Saken er blitt svært aktuell på grunn av at Rikshospitalet skal flytte ut av sine opprinnelige lokaler i Pilestredet. I det gamle Rikshospitalet ligger et betydelig historisk materiale som viser helseutviklingen i Norge, viser utviklingen fra nød og trange kår til dagens velferdssamfunn.

For den faglige og politiske arbeiderbevegelsen, som grodde fram for 100 år siden, ikke minst gjennom de første arbeiderforeningene i Oslo, var det å skape et helsevesen for alle, ett av de aller fremste kravene. Arbeiderlagene kjempet for en framtid der arbeiderkvinnene ikke skulle bukke under av tæring eller for mange barnefødsler, og for en arbeidervern-lovgivning som sikret vanlige arbeidsfolk mot forgiftning eller tidlig uførhet. Arbeiderkvinnenes kamp for retten til selvbestemt abort, er også en viktig del av vår helsehistorie. Helsevesenet er videre vår aller viktigste kvinnearbeidsplass gjennom et helt århundre.

Det er viktig å få en framdriftsplan for etablering av et medisinsk museum. Det er videre viktig at det ved flyttingen av Rikshospitalet - så raskt som mulig - blir laget en plan over hvordan det materialet, som er lagret ved sykehuset, skal bevares - slik at det ikke blir borte i prosessen.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Som utgangspunkt for videre planer for organisering og finansiering av et nasjonalt medisinskhistorisk museum, er det avgjørende at vi i første omgang finner egnede lokaler. Et alternativ knyttet til Rikshospitalets bygninger (Pilestredet Park) anses som den beste løsningen. Vi er derfor i samtaler med Statsbygg for å få i stand en avtale for rehabilitering av den gamle Administrasjonsbygningen til dette formålet. Statsministerens kontor redegjorde i brev av 16. september d å til Stortinget om dette arbeidet.

Departementet har drøftet fremdriften i museumssaken med representanter for arbeidsgruppa som utredet spørsmål knyttet til norsk medisinskhistorisk museum, jfr utredning levert Sosial- og helsedepartementet april 1997. Det var her enighet om at departementet skulle avklare lokaliseringsspørsmålet før en gikk inn i den konkrete planleggingen av organisering og finansiering av et fremtidig museumsbygg. Departementet vil søke å få en avklaring med Statsbygg så snart som mulig, slik at det konkrete planarbeid kan videreføres sammen med berørte parter ut fra en konkret lokaliseringsløsning. I denne fasen vil det være tjenlig å arbeide gjennom en felles arbeidsgruppe.

Stortinget vil bli forelagt de økonomiske kostnadene knyttet til museumsdriften når en leieavtale foreligger. Vi vil da også komme tilbake til mer konkrete forhold knyttet til museumsdrift, som hvilke aspekter som skal ivaretas ved virksomheten, hvilke interessenter som må trekkes inn i det konkrete arbeidet, og ulike forhold som vedrører finansieringen av den fremtidige museumsdrift.

Når Rikshospitalet flytter høsten 1999, vil det være behov for å sikre lagerplass for museumsgjenstander som hittil er ivaretatt av Rikshospitalet. Sosial- og helsedepartementet arbeider med å finne lokaler som kan sikre ivaretakelse av samtlige museumsgjenstander ved Rikshospitalet inntil det foreligger en varig løsning knyttet til et museum.