Skriftlig spørsmål fra Sigurd Manneråk (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:47 (1996-97)
Innlevert: 02.12.1996
Sendt: 02.12.1996
Besvart: 10.12.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Sigurd Manneråk (Sp)

Spørsmål

Sigurd Manneråk (Sp): "Både skriftlig og muntlig har jeg henvendt meg til Direktoratet for naturforvaltning for å få svar på spørsmål vedr. fellingsavgift for hjortevilt. Men hittil har jeg ikke mottatt svar. Av denne grunn rettes nå samme spørsmål direkte til statsråden.
Hvor store beløp i fellingsavgift for hjortevilt er innbetalt fra hver enkelt kommune i Vest-Agder for årene 1993, 1994 og 1995, og hvor store beløp er tilbakeført til de samme kommuner i samme år?"
Vedlegg til spørsmål:
Brev til Direktoratet for naturforvaltning 16. april 1996.
Vedr. fellesavgift for hjortevilt i Vest-Agder
Jeg ber hermed om å få tilsendt en oversikt over hvor store beløp som er innbetalt fra hver enkelt kommune i Vest-Agder som fellingsavgift for hjortevilt i årene 1993, 1994 og 1995.
Jeg ber også om å få tilsendt oversikt over de beløp som er tilbakeført de samme kommuner for de samme år som ovenfor.

Begrunnelse

Thorbjørn Berntsen (A)

Svar

Thorbjørn Berntsen: Jeg kan opplyse at innbetalte fellingsavgifter for hjortevilt er vanskelige å spore tilbake til fylkes- og kommunenivå, fordi Viltfondets regnskap ikke blir spesifisert for fylker og kommuner.

Ifølge Direktoratet for naturforvaltning kan det være mulig å gjøre en beregning over innbetalingene fra de enkelte kommuner de aktuelle årene på grunnlag av opplysninger om fellingsavgiftene og Statistisk sentralbyrås oppgaver over antall tillatt felte hjortevilt.

En bør imidlertid også være oppmerksom på at det heller ikke finnes data på sentralt nivå som kan gi en nøyaktig oversikt over hvor store beløp som blir tilbakeført fra Viltfondet til de enkelte kommunene. Midler fra Viltfondet blir tildelt fylkesmennene av Direktoratet for naturforvaltning, og fylkesmennene tildeler midler til kommunene etter en fastsatt fordelingsnøkkel. Det kan også gis tilskudd etter søknad. Tildeling og tilskudd skjer over flere budsjettposter.

Det er altså ikke mulig å gi noe raskt og presist svar på det spørsmålet stortingsrepresentant Sigurd Manneråk har stilt. Jeg har imidlertid gitt Direktoratet for naturforvaltning beskjed om å vurdere Manneråks spørsmål nærmere, for å se om det er mulig å få fram den informasjonen Manneråk er ute etter med rimelig ressursinnsats.