Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:75 (1998-99)
Innlevert: 25.11.1998
Sendt: 25.11.1998
Besvart: 01.12.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Ifølge forskrift om skolefritidsordningen, gjeldende fra 1.1.1999, skal foreldrebetalingen i SFO ikke overstige selvkost fratrukket statstilskudd. Selvkost beregnes i denne forskriften eksklusive kostnader til lokaler og administrative kostnader.
Mener statsråden at de samme regler for maksimal foreldrebetaling bør gjelde også i barnehager?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: I Stortingsmelding nr. 8 (1987/88) legges det opp til en utgiftsfordeling i barnehagesektoren mellom stat, kommune og foreldre. Den ønskede fordeling av utgiftene er at staten skal dekke 40 prosent, mens kommune og foreldre skal dekke halvparten hver av de resterende 60 prosent. Det betyr at kommunene ikke er forpliktet til medfinansiering, men at det er ønskelig at de bidrar økonomisk til drift av barnehager.

Barnehageloven regulerer med andre ord ikke kommunenes adgang til å ta brukerbetaling. Ut fra dagens barnehagelov kan dermed kommunene bestemme foreldrebetaling ut fra rene økonomiske hensyn. Når det gjelder selvkostprinsippet som tilsier at kommunene ikke kan forlange høyere betaling fra brukerne enn de kostnader de har ved å tilby tjenesten, kommer dette kun til anvendelse om kommunene er i en monopolsituasjon med hensyn til tilbud av tjenesten. Slik som situasjonen er i dag, med en stor andel av private tilbydere av barnehagetjenester, er det vanskelig å se at kommunene befinner seg i en monopolsituasjon på barnehagesektoren. Selv om de enkelte kommuner kan være eneste tilbyder, står andre aktører fritt til å tilby tjenesten.

Konklusjonen er dermed at fordi kommunene ikke er i en monopolsituasjon som tilbydere av barnehagetjenester, er de ikke pålagt å følge selvkostprinsippets regler om maksimal foreldrebetaling i barnehager ved fastsetting av oppholdsbetalingen.For øvrig vil jeg vise til at spørsmålet om foreldrebetaling vil være et av temaene som skal drøftes i den planlagte stortingsmeldingen om barnehager, jf. St.prp. nr. 1 (1998-99) Barne- og familiedepartementet.