Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:77 (1998-99)
Innlevert: 25.11.1998
Sendt: 26.11.1998
Besvart: 02.12.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Sosialministeren vil ha en egen pensjonsordning for innvandrere og andre som har bodd deler av livet i utlandet. På mitt spørsmål i spørretimen 16.12.97 var ikke ministeren villig til å gi norske statsborgere som har bodd deler av livet i utlandet rett til minstepensjon, fordi det ville flytte sosialhjelp over til folketrygda.
Betyr NTB-meldingen at sosialministeren har endret mening i denne saken og vil gå inn for at også norske statsborgere, som ikke har bodd 40 år i Norge, rett til minstepensjon?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I mitt svar i spørretimen 16.12.97, varslet jeg at jeg ville se nærmere på en løsning av problemet med til dels sterkt reduserte pensjoner for personer som har store deler av sitt liv i yrkesaktiv alder i utlandet. Jeg tok også opp en del forhold som kan tale mot særløsninger for denne gruppen.

Når det gjelder en løsning begrenset til norske statsborgere, ble det imidlertid avvist fra min side. Årsaken til dette er at man da ville holde utenfor hoveddelen av tilfellene der det kan være behov for supplerende ytelser. Jeg er innstilt på at en løsning bør omfatte alle som står i fare for å bli langvarige sosialklienter som pensjonister på grunn av kort bo- og opptjeningstid i Norge.

Slik jeg ser det, er det ingen motstrid mellom mitt svar i Spørretimen 16.12.97 og det jeg senere har gitt uttrykk for. Det dreier seg fortsatt om en vurdering av mulighetene for en løsning, og eventuelle motargumenter hører med til vurderingen. Jeg har tatt sikte på at saken skal drøftes i stortingsmeldinga om utjevning av levekår. Meldinga skal legges fram for Stortinget til våren.