Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til justisministeren

Dokument nr. 15:79 (1998-99)
Innlevert: 26.11.1998
Sendt: 27.11.1998
Besvart: 02.12.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Økokrim har muntlig bedt lensmannskontoret i Aurskog og Høland om å stoppe etterforskningen av påstanden om ulovlig utsetting av ulv. Etterforskningen burde intensiveres med også gentesting av disse dyrene i regi av politiet, men man er kanskje redde for at en annen sannhet enn den offisielle skal komme fram.
Hvorfor er etterforskningen stanset og vil Justisministeren ta initiativ til at etterforskningen gjenopptas slik at en endelig kan komme til bunns i denne saken?

Begrunnelse

Bestandstallene for ulv i grensetraktene Norge-Sverige, fylkene Akershus, Hedmark, Østfold, Värmland og deler av Dalarna, ble i 1996 fastslått til å være 40 dyr, ifølge rapport fra Direktoratet for Naturforvaltning, utgitt i 1997. Sporregistrering fra vinteren 1998 viser 80-90 dyr.

Hvor kommer disse ekstra 40-50 dyrene fra? Dette er en økning på over 100 % i forhold til 1996-tall. Selv om bestanden øker med 30 % per år kan ikke dette være hele forklaringen. Det er meget sannsynlig at tallene fra 1996 er feil.

Ved kjøp av skogeiendom blir det ved taksering av eiendommen lagt til grunn verdien av fremtidig jakt av hjortevilt. Det som skjer i dag er at det blir vanskeligere og vanskeligere for grunneierne å få leid ut eiendommen til jakt, da viltet i stor grad er tatt av rovdyr. Samtidig er det stor fare for at hundene som jegerne bruker blir drept av ulv. I Rømskog er det i år funnet 22 elger som er revet i hjel av ulv. Det har også vært flere tilfeller der jakthunder er blitt drept av dette rovdyret.

I Aurskog-Høland Rømskog-traktene er det nå blitt vanlig å følge barna til skolebussen, selv om det er bare 200 meter til bussholdeplassen. Foreldrene er redde for at barna skal bli angrepet av ulv. Ei mor opplevde i vinter da hun fulgte ungene til bussen at 2 ulver løp foran henne i veien, de forsvant etter hvert. Folk i disse traktene er redde.

Dersom dette ikke nå blir tatt alvorlig kan det hende at flere blir redde, også i Oslo-området. Traktene vi her snakker om ligger i en avstand av 4 mil til Oslo sentrum, i luftlinje.

Lensmannskontoret i Aurskog og Høland har i en tid etterforsket påstander om ulovlig utsetting av ulv i området. Den som har drevet etterforskningen er lensmannsbetjent Torbjørn Ellefsen. Økokrim, ved førstestatsadvokat Jørn Holme har muntlig anmodet lensmannskontoret om å avslutte denne etterforskningen, dette ifølge Indre Akershus Blad 23. november 1998.

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Jeg har forelagt den første delen av stortingsrepresentantens spørsmål for ØKOKRIM, som har besvart dette via riksadvokaten.

Riksadvokaten opplyser i brev av 30. november 1998 at lensmannen i Aurskog Høland sommeren 1997 - på eget tiltak - igangsatte etterforsking på bakgrunn av rykter om utsetting av ulv eller ulvehybrider i Norge og Sverige. Det viste seg raskt at dette var dårlig dokumentert, som rykter og uverifiserte opplysninger. Det opplyses at etterforskingen på denne bakgrunn ble innstilt og henlagt.

Videre opplyses det fra påtalemyndighetens side at samme lensmannskontor startet etterforsking - igjen på eget tiltak - i forbindelse med rømming av et antall hunder (i oktober 1998), visstnok med innblanding av ulv (ulvehybrider) fra en kennel i Hagfors, Sverige. Hagfors ligger ca to mil fra riksgrensen mot Akershus/Østfold. En lensmannsbetjent i Aurskog Høland mente det kunne være sammenheng med disse hundene og noen observasjoner av ulv i Østfold, ikke Akershus hvor han er lensmannsbetjent. Han tok i den forbindelse kontakt med svenske myndigheter. De rømte hundene ble imidlertid kort tid etterpå fanget inn eller skutt i Sverige. Det er, etter det jeg har fått opplyst, ikke holdepunkter for at hundene i det hele tatt kom over på norsk side.

Politimesteren i Romerike har, etter det opplyste, gitt lensmannen i Aurskog Høland instruks om å innstille all etterforsking, da det ikke er grunnlag for mistanke om noe straffbart forhold i Norge. I denne forbindelse har ØKOKRIM gitt politimesteren sin tilrådning. Det er således ikke riktig, opplyser riksadvokaten, at ØKOKRIM har bedt lensmannen innstille etterforskingen. Politimesteren har stoppet etterforsking av noe som ikke er en sak for Romerike politidistrikt.

Riksadvokaten opplyser dessuten at ØKOKRIM etterforsker en generell påstand om ulveutsetting i Norge - bl a på bakgrunn av uttalelser fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen. Etterforskingen i denne sak er ikke avsluttet.

Når det gjelder den konkrete saken for Aurskog/Høland, som har vært etterforsket ved Romerike politidistrikt, var Riksadvokaten kun kjent med denne fra media før spørsmålet fra Bastesen kom opp. Det foreligger ingen klage til riksadvokaten over påtalemessige beslutninger. Riksadvokaten opplyser avslutningsvis at han ikke finner grunn til å iverksette nærmere undersøkelser i denne saken av eget tiltak.

Stortingsrepresentant Bastesen ber også opplyst om justisministeren har tenkt å ta initiativ til at etterforskningen gjenopptas. Til dette er følgende å bemerke:

Som stortingsrepresentanten kjenner til har justisministeren ikke anledning til å beordre etterforskning eller på annen måte gripe inn i behandlingen av straffesaker, da dette er saker som hører til påtalemyndighetens ansvarsområde, under riksadvokatens overordnede ledelse. Påtalemyndigheten er uavhengig av Justisdepartementet i disse sakene, det vil bl.a. si at jeg ikke har instruksjons- eller omgjøringsrett overfor påtalemyndigheten. Jeg er således avskåret fra å engasjere meg i denne saken.