Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:81 (1998-99)
Innlevert: 30.11.1998
Sendt: 01.12.1998
Besvart: 07.12.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): I en tragisk kanoulykke i Buskerud i oktober 1997 mistet en elev i videregående skole livet. Ulykken skjedde under gjennomføring av et prosjekt hvor skolen hadde overført ansvaret til en utenforstående.
Departementet har nøyet seg med en generell uttalelse til skoleeier. Hva er årsaken til at Departementet ikke har gått ut med en generell innskjerping av den enkelte skoles ansvar for elevenes sikkerhet?

Begrunnelse

Den konkrete saken det henvises til i spørsmålet er tatt opp etter henvendelse fra de pårørende, som fortsatt føler at hverken skolen, fylkeskommunen (skoleeier) eller politiet har vist særlig interesse for å få de faktiske ansvarforhold klarlagt.

De pårørendes advokat tok kontakt med KUF for å få klarlagt ansvarsforholdene i forbindelse med oppfyllelse av læreplanene i videregående skole. Departementets svar er naturlig nok generelt, og er også oversendt Buskerud fylkeskommune og Statens utdanningskontor i Buskerud til orientering. Noe mer er imidlertid ikke skjedd i saken. Etter min mening hadde det vært naturlig at Departementet - med utgangspunkt i de uklare ansvarsforhold som er avdekket i denne saken - hadde benyttet anledningen til å sende ut et rundskriv for å innskjerpe det ansvar den enkelte skole og skoleeier har for all opplæring - spesielt når det gjelder at elevenes sikkerhet blir ivaretatt til enhver tid. Denne konkrete saken synes å vise til overmål at en slik understrekning og innskjerpning er nødvendig.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Saken vedrørende kanoulykken i Buskerud i oktober 1997 ble, etter henvendelse fra de pårørendes advokat, behandlet av departementet i april i år. I denne forbindelse ble også den generelle siden av saken og eventuelle initiativ fra departementets side vurdert, for å klargjøre ansvarsforholdene i forbindelse med opplæringen i videregående skole. Resultatet ble at departementet så det som naturlig å avvente Stortingets behandling av opplæringsloven, av hensyn til en eventuell endring av rettstilstanden.

Opplæringsloven er nå vedtatt, og inneholder blant annet en hjemmel til å gi forskrifter om elevenes sikkerhet i § 9-3. I forbindelse med forskriftsarbeidet tilknyttet opplæringsloven, vurderer departementet for tiden hvordan hjemmelen skal anvendes.