Skriftlig spørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:84 (1998-99)
Innlevert: 01.12.1998
Sendt: 02.12.1998
Besvart: 09.12.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Vil justisministeren bidra til at det blir etablert et lensmannskontor, evt. et avdelingskontor eller en politipost i Kvalsund Kommune, slik at befolkningen i kommunen får den samme service og trygghet som andre steder i landet?

Begrunnelse

Omorganiseringen av politi- og lensmannsetaten (fase II) er nå inne i den avsluttende fasen. Efter sammenslåingen av Hammerfest og Sørøysund kommuner og omorganiseringen innenfor politi- og lensmannsetaten foreligger det et sterkt ønske i Kvalsund kommune at det nå blir opprettet et lensmannskontor i kommunen. Kvalsund kommune har tidligere tatt opp denne problemstillingen med tidligere justisministre uten å ha fått gjennomslag for sitt syn.

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Siden 1. desember 1996 har politi- og lensmannstjenesten for Kvalsund og Hammerfest kommuner vært midlertidig samordnet som en driftsenhet.

Det har tidligere vært reist spørsmål om å opprette et nytt lensmannskontor med plassering i Kvalsund. Departementet kan ha forståelse for et slikt ønske, men det vil være svært vanskelig å bemanne et lensmannskontor i Kvalsund kommune på en slik måte at publikum gis den nødvendige politiberedskap. Departementet er kjent med at politimesteren i Vestfinnmark er positiv til å opprette en ordning med faste kontordager i Kvalsund. Det gjenstår imidlertid å finne praktiske ordninger med hensyn til lokaliteter, bemanning mv. For ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at det ikke er fattet beslutning i saken om eventuell sammenslåing av Sørøysund og Kvalsund lensmannskontor med Hammerfest politistasjon. Jeg tar sikte på en snarlig avgjørelse i denne saken.