Skriftlig spørsmål fra Johanne Sommersæter (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:51 (1996-97)
Innlevert: 06.12.1996
Sendt: 06.12.1996
Besvart: 13.12.1996 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Johanne Sommersæter (Sp)

Spørsmål

Johanne Sommersæter (Sp): "Jeg viser til mitt spørretimespørsmål 4. desember 1996 om postens sorteringsnett. Det ble fra statsrådens side bekreftet at utredningsarbeidet som pågår om sorteringsstrukturen planlegges avsluttet innen 1. april 1997. Statsråden bekreftet videre at de ansattes organisasjoner ville bli trukket med i dette arbeidet og at utredningsarbeidet ville bli offentliggjort før det endelige vedtaket om framtidig sorteringsstruktur fattes.
Jeg er imidlertid nå gjennom oppslag i Finnmark Dagblad 5. desember 1996, blitt kjent med at det allerede ligger forslag om ny postsortering for Troms og Finnmark, som bl.a. innebærer at Finnmark blir uten sorteringsterminal.
Jeg vil på denne bakgrunn stille samferdselsministeren følgende spørsmål: Vil statsråden sørge for at det ikke legges opp til å foreta endringer i sorteringsnettet før utredningsarbeidet er avsluttet, og vedtak er fattet om fremtidig sorteringsnett?"

Begrunnelse

Sissel Rønbeck (A)

Svar

Sissel Rønbeck: Posten Norge BA opplyser at Troms og Finnmark postregion har tatt spørsmålet om antall steder som avgangssorterer A-post i Finnmark opp med sentralledelsen i forbindelse med effektiviseringsplanen for 1997. Posten Norge er av den oppfatning at behandlingen av denne saken bør utsettes, og sees i sammenheng med utredingen om ny produksjonsstruktur som skal være avsluttet innen 1. april 1997. Det vil derfor ikke bli foretatt særlige endringer i sorteringsstrukturen i Troms og Finnmark før man har på bordet et forslag som innebærer en ny produksjonsstruktur for landet som helhet.