Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:86 (1998-99)
Innlevert: 02.12.1998
Sendt: 03.12.1998
Besvart: 11.12.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Glåmdalen 3.11.98 vises til nedleggingen av arbeidskontoret på Skarnes og at etaten er bundet av husleiekontrakter fram til henholdsvis 2004 og 2002 som medfører utgifter på 3,8 mill. kr. I tillegg må etaten betale husleie til nye lokaler som kan huse de ansatte etter flytting.
Kan statsråden gjøre rede for økonomiske og faglige begrunnelser for flyttingen og de politiske vurderingene som forsvarer slik bruk av penger?

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Med bakgrunn i den positive utviklingen på arbeidsmarkedet de siste år, har de administrative ressurser til arbeidsmarkedsetaten blitt redusert. Arbeidsmarkedsetaten er derfor i gang med en tildels omfattende omorganisering, som bl.a omfatter endringer i kontorstrukturen.

Reduksjonen de siste år ved arbeidskontorene har vært tatt ut ved en generell reduksjon i antall tilsatte ved arbeidskontorene. Situasjonen er således at enkelte kontor har blitt så små at de ikke lenger fungerer som full-service arbeidskontor, og flere er blitt svært sårbare ved sykdom eller annet fravær. På denne bakgrunn har en funnet det nødvendig å legge ned enkelte arbeidskontor, samt omgjøre mange arbeidskontor til avdelingskontor. Formålet med disse endringene er i første rekke å redusere antall ledere og internt administrasjonsarbeid for å få mer tid til kundebehandling. Disse endringene er nødvendige for å utnytte ressursene i etaten effektivt slik at målene i arbeidsmarkedspolitikken kan oppnås.

Denne omorganiseringen medfører en rekke personalmessige og praktiske konsekvenser. Spesielt store er konsekvensene der kontorenheter nedlegges eller slås sammen med andre enheter.

I samband med reduksjonen i antall ansatte og omorganiseringen vurderer Arbeidsdirektoratet kontorlokalsituasjonen. I de tilfeller det er tale om overflødige lokaler hvor det foreligger langsiktige leiekontrakter, er det aktuelt å vurdere annen utnyttelse av lokalene, reforhandling av leiekontraktene, framleie av lokalene m.v. I forbindelse med sammenslåing av kontorer vil også noen av de eksisterende lokalene kunne bli for små, og må eventuelt suppleres med ytterligere kontorleie.

Når det gjelder situasjonen på Skarnes, kan jeg opplyse om følgende:

Det er vedtatt at arbeidskontoret på Skarnes skal nedlegges og de ansatte overføres til arbeidskontoret på Kongsvinger. Arbeidskontoret på Skarnes ble åpnet i 1994 og det ble inngått en ordinær 10-års leiekontrakt med utleier. Når de ansatte flytter over til Konsvinger, vil dette medføre plassproblemer der. Arbeidskontoret på Kongsvinger har en leiekontrakt til og med 2002. Det forhandles for tiden i forhold til begge kontraktene, for å finne en best mulig løsning. Det er derfor for tiden tett kontakt med utleiere for å finne gode løsninger. Arbeidsdirektoratet har opplyst om at en må påregne ekstra utgifter til leie av lokaler en tid framover som følge av omorganiseringen.