Skriftlig spørsmål fra Jorunn Ringstad (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:52 (1996-97)
Innlevert: 06.12.1996
Sendt: 06.12.1996
Besvart: 12.12.1996 av justisminister Anne Holt

Jorunn Ringstad (Sp)

Spørsmål

Jorunn Ringstad (Sp): "Etter tarifforhandlinger skal politi- og lensmannsbetjenter overføres fra Lr 8 til Lr 12 etter den enkelte tjenestemanns kompetansegivende tjeneste/utdanning. Jeg har bragd i erfaring at godkjenningskriteriene som blir lagt til grunn blir praktisert svært ulikt mellom de enkelte politidistrikt. Hva vil Justisdepartementet foreta seg for å innføre lik og rettferdig praktisering av godkjenningskriteriene, og vil Statsråden medvirke til at de som har utdanning fra lensmannslinja på Politihøgskolen, og denne linjes utvidede fagkrets med tvangsfullbyrdelse i forhold til politilinjen, også blir overført til Lr 12.?"

Begrunnelse

Anne Holt (A)

Svar

Anne Holt: Justisdepartementet ga i rundskriv G-6/96 til politimestrene m.fl. retningslinjer for hvilken kompetanse som skulle godskrives for overføring av politi-, lensmanns- og sysselmannsbetjenter med politiskole fra lønnsramme 08 til lønnsramme 12. Rundskrivet er vedlagt.

Ved innrapporteringer fra politidistriktene er departementet blitt kjent med at godskrivingsreglene er ulikt praktisert i politidistriktene.

Justisdepartementet har i møte 19.11.1996 med Samarbeidsorganisasjonen Norsk Politiforbund/Lensmannsetatens Landslag (SPL) foretatt en gjennomgang av praktiseringen av godskrivingsreglene.

Med bakgrunn i den ulike praktiseringen og møtet med SPL, vil departementet i løpet av kort tid sende ut et rundskriv om praktiseringen. I rundskrivet vil det også bli foretatt en avklaring når det gjelder spørsmålet om godskrivelse av eksamen i tvangsfullbyrdelse.