Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:91 (1998-99)
Innlevert: 04.12.1998
Sendt: 07.12.1998
Besvart: 10.12.1998 av finansminister Gudmund Restad

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Ifølge lov om skatt på honorarer til utenlandske artister skal innbetales 7 dager etter at utbetaling til artist. Skatt beregnes både av honorar og naturalytelser. For kulturarrangement med et stort antall utenlandske artister som opptrer i et kort tidsrom skaper tidsfristene store administrative merkostnader, og blir svært vanskelig å holde. Festspillene i Bergen er et eksempel. Kan finansministeren tenke seg en lengre tidsfrist eller dispensasjonsadgang for slike store arrangement?

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Reglene om plikten til å trekke skatt i honorar til utenlandsk artist og til å innbetale den trukne skatten framgår av lov av 13. desember 1996 nr 87 om skatt på honorar til utenlandske artister mv (artistskatteloven) og forskrift av 17. desember 1997 til utfylling og gjennomføring av reglene i lov om skatt på utenlandske artister mv (forskriften).

Fristen til å innbetale skatten er satt til 7 dager etter at skattetrekket er foretatt, jf artistskatteloven § 9. Skattetrekket skal gjøres ved utbetaling av honoraret, jf forskriften § 4-3.

Utgangspunktet for fristen er altså det tidspunktet da honoraret utbetales. En må i utgangspunktet kunne anta at de forhold som er avgjørende for skattens størrelse, er på det rene på det tidspunkt utbetalingen av honoraret skjer.

Artistskatteloven tar over for lov av 5. april 1963 nr 10 om avgift på honorar til utenlandske kunstnere mv (honoraravgiftsloven). Etter honoraravgiftsloven gjaldt det ulike frister etter hvordan artistopptredenen var organisert. Hovedregelen, som gjaldt der det var en norsk arrangør, var at avgiften skulle betales innen betalingsfristen som var avtalt for vederlaget. Dersom utlending stod for arrangementet, skulle avgiften betales innen 3 dager etter at forestillingen var holdt.

Etter dette er det på det rene at fristen i artistskatteloven innebærer en lempning i forhold til de frister som gjaldt før.

Inneværende inntektsår, 1998, er det første året artistskatteloven er i kraft. Det vil si at erfaringene med praktiseringen av loven er små. Grunnlaget for å revurdere lovens regler på grunnlag av eventuelle praktiske problemer med dem er derfor foreløpig noe spinkelt.

På bakgrunn av at de forhold som er avgjørende for skattens størrelse, i utgangspunktet må antas å være på det rene på utbetalingstidspunktet og at 7-dagersfristen fra dette tidspunktet innebærer en lempning i forhold til tidligere regler, bør en vente til en har mer erfaringer med praktiseringen av regelverket før det vurderes endringer i loven med hensyn til fristen for innbetaling av trukket skatt.