Skriftlig spørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:53 (1996-97)
Innlevert: 09.12.1996
Sendt: 09.12.1996
Besvart: 16.12.1996 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "Ifølge Aftenposten 9.12.1996 koster det mellom 15 og 20 milliarder kroner å sikre skoleveiene i Norge. Statens bidrag i 1997 er 267 millioner kroner, inkl. 50 millioner til Aksjon Skolevei. Fylker og kommuner har av budsjettmessige hensyn problemer med å prioritere nødvendig sikring av skolevei.
Statsråden har sagt at ho vil prioritere opp arbeidet med trafikksikkerhet. Hva innebærer det med hensyn til satsing på å sikre skoleveiene?"

Begrunnelse

Sissel Rønbeck (A)

Svar

Sissel Rønbeck: På samme måte som kommuner og fylkeskommuner er ansvarlige for trafikksikring av kommunale veger og fylkesveger, er Staten etter nærmere kriterier ansvarlig for sikring av riksveger. I dette ligger ansvar for utbygging av gang- og sykkelveger, utbedring av krysningspunkter m.v. I kriteriene legges det bl.a. vekt på om det ferdes barn på strekningene. Det totale ansvaret for sikring av barns skoleveg er med andre ord både et lokalt og et sentralt ansvar.

I løpet av de siste ti årene har Staten brukt omlag 2,5 milliarder kroner til bygging av gang- og sykkelveger langs riksveger. I tillegg har Staten bidratt med betydelige beløp gjennom Aksjon Skoleveg. Bevilgningen til Aksjon Skoleveg er foreslått vesentlig øket i 1997 sammenliknet med 1996. En av grunnene til dette er skolestart for 6-åringer neste høst.

Det gjenstår likevel et stort arbeid før alle skoleveger er tilstrekkelig sikret. Jeg kan imidlertid ikke uten videre gå god for Aftenpostens tall om at det trengs mellom 15 og 20 milliarder for å sikre skolevegene i Norge. Aftenposten viser til Vegdirektoratets beregninger på hvor mange strekninger det gjenstår å bygge gang- og sykkelveger langs. Disse beregningene bygger på kriterier om at det bl.a. skal være sammenhengende gang- og sykkelvegnett i alle byer og tettsteder med over 5000 innbyggere. Utenfor byer og tettsteder er kriteriet at gang- og sykkelveger skal bygges dersom årsdøgntrafikken er over 1000 og det samtidig er over 50 syklister og fotgjengere i døgnet. I disse beregningene er det ikke vurdert om det ferdes skolebarn eller ei langs vegene. Det er derfor tvilsomt å si at dette er det samlede behovet for å sikre trafikkfarlige skoleveger.

Samferdselsdepartementet vurderer nå om gjeldende retningslinjer for bygging av gang- og sykkelveger bør endres. Det vurderes bl.a. om Statens Vegvesen bør finansiere gang- og sykkelveger langs kommunale veger og fylkesveger hvis dette er mer hensiktsmessig enn å bygge gang- og sykkelveg langs en riksveg. Dette og andre spørsmål vedrørende sikring av skoleveger vil bli nærmere drøftet i Norsk Veg- og Vegtrafikkplan 1998-2007.