Skriftlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:95 (1998-99)
Innlevert: 08.12.1998
Sendt: 09.12.1998
Besvart: 14.12.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): I et tidligere spørsmål har jeg vist til at en tidligere prosjektleder i Partnair ble tilsatt i Havarikommisjonen for sivil luftfart, og deltok i arbeidet med denne ulykka. Samferdselsminister Dørum viste til at han ikke hadde anledning til å svare da det ikke forelå rettskraftig dom. Det foreligger nå. Mener samferdselsministeren at dette kan være i strid med habilitetshensyn og hvilke konsekvenser har det for kommisjonens rapport?

Begrunnelse

Et medlem av havarikommisjonen var ansatt i Partnair fra 1979 til 1987, først som teknisk sjef, deretter som prosjektleder. Han var prosjektleder for den gruppen fra Fred Olsen Flyselskap og Partnair, som hentet flyet i Canada i 1986. Flyet hadde en meget omstridt historie, bl.a. var det tidligere havarert og gjenoppbygd. Deler av den historiske dokumentasjon manglet. Det ble påvist manglende eller avvikende dokumentasjon sett i forhold til flyets faktiske konfigurasjon ved innførselen til Norge. Prosjektlederen hadde ansvaret for denne dokumentasjon og han deltok også i forbindelse med ombyggingen av flyet i møter med kanadiske godkjenningsmyndigheter.

Han ble ansatt i havarikommisjonen for sivil luftfart, mens de arbeidet med Partnairulykka, tok del i dette arbeidet og representerte bl.a. kommisjonen i møter med ansatte i Luftfartsverket.

Jeg forutsetter at i den typen arbeid som havarikommisjonen driver, vil spørsmålet om habilitet bli behandlet på strengeste måte slik at det ikke kan være tvil om medlemmenes upartiskhet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg besvarte den 1. desember 1997 ditt spørsmål ved å opplyse hvilken tilknytning den tidligere prosjektlederen i Partnair hadde til Havarikommisjonen for sivil luftfart fra 1991.

Jeg kunne den gang ikke uttale meg nærmere i saken.

Nå er som kjent Oslo Byretts dom av 9. januar 1998 i Partnair-saken rettskraftig.

Når det gjelder vedkommende arbeidstakers tilknytning til Partnair-saken, vil jeg vise til det som er anført i domspremissene i avsnittet om Havarikommisjonens rolle, s. 37: "………………Også ved kommisjonens forståelse av og vurdering av regelverket og betydningen av formelle forhold forøvrig, er kommisjonens perspektiv et annet enn rettens. Og i motsetning til på det tekniske området, har ikke retten noen dårligere forutsetninger for å vurdere disse forhold enn kommisjonen. På disse områdene vil det derfor ikke være riktig av retten å tillegge kommisjonens rapport noe sterkere betydning enn mange av de andre vitneutsagn.

Retten tilføyer at den på denne bakgrunn ikke trenger å gå nærmere inn på betydningen av."…..s" dobbeltrolle ved først å være ansatt i Partnair, og deretter å delta i deler av Havarikommisjonens arbeid.

Det må anses bevist (uthevet her) at "…….s " aktivitet gjaldt spørsmål i tilknytning til forståelse av regelverket, og at han ikke hadde noen befatning med de mer teknisk rettede undersøkelser. Hans deltagelse berører derfor de områder hvor Havarikommisjonens funn og konklusjoner har liten betydning sammenholdt med de øvrige bevis i saken."

Under henvisning til dette, ser jeg ikke noen grunn til å gå videre med den konkrete sak.