Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:96 (1998-99)
Innlevert: 08.12.1998
Sendt: 09.12.1998
Besvart: 17.12.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Hvilke tiltak har departementet tenkt iverksatt for å bedre sikkerheten ved seilas av utenlandske skip med utenlandsk mannskap innenskjærs i norske farvann?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt spørsmål til Fiskeriministeren av 11. september 1998, besvart 21. september 1998. Jeg er klar over at det er bevilget økte midler til losing, men pålegget om innsparing og stopp i overtidslosing er ikke trukket tilbake og står fortsatt ved lag.

Den 3. desember 1998 grunnstøtte det utenlandseide og norskdrevne fartøyet M/S "Rafnes" på vei fra Lerpollen i Tana med skifer til Sauda ved Innmyken på Helgeland. Fartøyet kvittet los ved Lødingen losstasjon kl 20.00 2.desember 1998 og hadde på forhånd bedt om ny los. Det kunne de ikke få før på morgenen 3. desember. Hovedårsaken til at de ikke fikk los var, iflg. Losoldermannen i Lødingen, pålegget om innsparinger. Skipperen ville ikke vente og fortsatte seilasen.

Da grunnstøtingen ved Innmyken var et faktum, ba skipperen på nytt om los, noe som var i seneste laget. Han var da ikke engang klar over hvor han befant seg.

Dette fartøyet hadde på grunnstøtingstidspunktet, i tillegg til full last med skifer, 130 m3 tungolje og 14 m3 dieselolje om bord. Altså en vesentlig forurensingskilde som ville gjort stor skade i et meget sårbart område hvis det hadde gått galt. Skipet ble forlatt av mannskapet ved hjelp av redningshelikopter, kun skipperen var om bord da skipet kom av grunn ved egen hjelp. Årsaken til at det gikk så bra får været ta æren for.

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: Som bakgrunn for spørsmålet viser stortingsrepresentant Steinar Bastesen til sitt tidligere spørsmål i brev av 11. september 1998, og til at pålegg om innsparing i lostjenesten ikke er trukket tilbake selv om det er bevilget økte midler til losing. Stortingsrepresentant Steinar Bastesen viser også til grunnstøtingen den 3. desember 1998 av fartøyet M/S "Rafnes".

Jeg vil i det følgende nærmere redegjøre for stortingsrepresentant Steinar Bastesens spørsmål som også er en kommentar til mitt svar på spørsmål i brev av 11. september 1998.

Lostjenesten skal bidra til å ivareta sikkerheten hva gjelder skipstrafikken i norske farvann. Det er lospliktreglene og praktiseringen av disse som regulerer bruken av los, også ved seilas av utenlandsk mannskap innenskjærs i norske farvann. I tillegg er det fartøy som etterspør lostjenester selv om de ikke er pliktet til å bruke los. Forut for innføringen av det nye losplikt- og losgebyrsystemet i 1995 ble det utført grundige sikkerhetsvurderinger av bl a Kystdirektoratet og Sjøfartsdirektoratet.

Jeg tar sikte på å legge fram en Stortingsmelding om evaluering av det nye losplikt- og losgebyrsystemet våren 1999, hvor det bl a vil bli redegjort for erfaringene med farledsbevis og dispensasjonsordning.

Utgiftsrammen på kap 1066 Lostjenesten er i 1998 gitt en nettoutgiftsøkning på 27 mill kroner. Rammeøkningen er knyttet til de overskridelsene som antas å bli resultatet i 1998. Økningen i etterspørselen etter lostjenester har medført økt bruk av overtidslosing, da lostjenesten opererer på kapasitetsgrensen. Dette har medført at kostnadene pr losoppdrag har økt, med den konsekvens at de samlede kostnadene for lostjenesten overstiger gebyrinntektene.

Lostjenesten skal være 100 pst gebyrfinansiert. På denne bakgrunn har Kystverket blitt bedt om, i den grad det er mulig, å begrense overtidsbruken. De foreslåtte bevilgningsrammene i St prp nr 5 (1998-99) Forslag om tilleggsbevilgning på kap 1066 Lostjenesten og inndekking av inntektsbortfall på kap 4067 Trafikksentraler i statsbudsjettet for 1998 baserer seg på prognoser som forutsetter at Kystverket viderefører en stram budsjettstyring av Lostjenesten. Flertallet i Stortinget har gitt sitt samtykke til denne tilleggsbevilgningen i forbindelse med budsjettbehandlingen.

En slik stram budsjettstyring kan medføre at fartøy i større grad enn tidligere må vente for å få los, eller at fartøy gis dispensasjon fra losplikten dersom forholdene tilsier at dette er forsvarlig. Ovennevnte forhold endrer imidlertid ikke målsetningen om at flest mulig losoppdrag som er etterspurt innenfor de fastlagte bestillingsfrister, skal gjennomføres uten ventetid av betydning.

Når det gjelder grunnstøtingen den 3. desember 1998 av fartøyet M/S "Rafnes" kan jeg opplyse følgende:

Fartøyet avgikk Leirpollen i Tana lastet med kis. Fartøyet hadde los til Honningsvåg, og fortsatte deretter uten los utenfor lospliktig farvann til Fugløy i Troms, der los fra Lødingen ble satt om bord 2. desember 1998. Losen gikk i land i Lødingen kl 2000 samme dag. Kl 1300 samme dag hadde losoldermannen mottatt forespørsel fra skipet om å få los videre fra Lødingen til Vestlandet. Det var ikke ledig loskapasitet i øyeblikket, slik at fartøyet fikk beskjed om at det måtte vente for å få los videre. Losbestillingsfristen er 24 timer. I dette tilfellet kom forespørselen kun 7 timer før los var ønsket. Fartøyet opplyste at det ville fortsette utenfor grunnlinjen uten los. Da værforholdene var gode, så Kystverket ingen betenkeligheter i dette.

Fartøyet fulgte imidlertid en annen rute enn opplyst og seilte inn i lospliktig farvann. Kl 0630 3. desember 1998 gikk fartøyet på grunn sørøst av Myken fyr. Kystverket anmeldte skipet samme dag til politiet for brudd på lospliktbestemmelsene.