Skriftlig spørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:57 (1996-97)
Innlevert: 10.12.1996
Sendt: 10.12.1996
Besvart: 17.12.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): Helseministeren har uttalt at spiseforstyrrelser er et av Regjeringens satsingsområder. Dette ser jeg som svært gledelig og vil i den forbindelse stille følgende spørsmål: Vil departementet legge frem forslag til en plan for behandling av spiseforstyrrelser?
Vi er kjent med at det ligger en søknad i departementet om godkjenning av en etterutdanning for behandlere i primær- og spesialisthelsetjenesten. Når vil denne søknaden bli behandlet, og hva vil departementet gjøre for raskt å bygge opp en tilstrekkelig kompetanse på dette området?"

Begrunnelse

Gudmund Hernes (A)

Svar

Gudmund Hernes: Spiseforstyrrelser ble i 1990 valgt ut som ett av satsningsområdene i Regjeringens "Handlingsplan for statlig stimulering av psykisk helsevern og mental helse".

Det er utarbeidet undervisnings- og veiledningsmateriell for personell i helsetjenesten. Videre har det vært sett på undervisningsplaner til lege-, psykolog- og sykepleierutdanningen. Primærforebygging har vært prioritert, og Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet og Statens helsetilsyn har hatt et samarbeidsprosjekt rettet mot skoleverket. Det er i den forbindelse blitt utgitt veiledere og undervisningsmateriell til bruk i skolen. Statens helsetilsyn og Norges Idrettshøyskole har arbeidet med forebygging rettet spesifikt mot idrettsungdom, og utgitt opplysningsmateriell for unge idrettsutøvere. Statens helsetilsyn har for å heve kompetansen blant helsepersonell utgitt veiledningshefte for helsetjenesten generelt og eget materiell spesielt for skolehelsetjenesten.

I regi av universitetene, profesjonsforeningene og institusjonene arrangeres det kurs for å øke kompetansen om pasienter med spiseforstyrrelser.

Helsetilsynet oppnevnte i 1993 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å ta stilling til nasjonale, flerregionale og regionale funksjoner innen psykisk helsevern for voksne. Arbeidsgruppen utarbeidet utredningen "Styring av høyspesialiserte tjenester innen psykisk helsevern for voksne". Her er spiseforstyrrelser nevnt som en av de funksjoner som bør etableres på regionnivå. Arbeidsgruppen mener at det må etableres kompetansesentra i alle helseregioner på basis av den kompetanseoppbygging som allerede har funnet sted, eller er under utvikling.

Sosial- og helsedepartementet har bevilget midler til et kompetansesenter for spiseforstyrrelser i Tromsø. Senteret åpnet 1.10.96, og er det første regionale kompetansesenter for pasienter med spiseforstyrrelser. Senteret er et samarbeid mellom universitetet i Tromsø og de tre nordligste fylkene. En av de viktigste oppgavene til senteret blir å utvikle kompetanse blant fagpersoner i den kommunale og fylkeskommunale helsetjenesten. Videre skal det foregå veiledning av helsepersonell og pasienter via telemedisin, og det skal etableres utdanningsprogrammer og stipendiatordninger.

I Oslo kommune er det vedtatt at barneavdelingen ved Aker sykehus skal opprette et tverrfaglig behandlingssenter for barn og ungdom med spiseforstyrrelser. Senteret vil bli en del av sosialmedisinsk seksjon for barn og ungdom.

Statens ernæringsråd leder en arbeidsgruppe som skal foreslå forebyggende tiltak mot spiseforstyrrelser.

I Statsbudsjettet for 1996 er det meldt om arbeid med å kartlegge helsevesenets kompetanse i behandling av spiseforstyrrelser. Statens helsetilsyn har sendt ut spørreskjema til avdelingsoverleger og sjefspsykologer ved landets barne-, ungdoms- og voksenpsykiatriske poliklinikker og avdelinger, og medisinske- og barneavdelinger ved somatiske sykehus. Det blir spurt om hvordan tilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser organiseres, og hva som blir gjort for å bygge opp kunnskap på feltet. Undersøkelsen skal være ferdig i løpet av våren 1997.

Når resultatet fra kartleggingsundersøkelsen foreligger, tar en sikte på å holde en konsensuskonferanse. På grunnlag av dette arbeid vil departementet fremme forslag til tiltak og styrking av behandlingstilbudet.

Søknaden om etablering av klinisk etterutdanning i nervøse spiseforstyrrelser er besvart 31.10.96, med henvisning til nevnte kartleggingsundersøkelse.

Behandlingstilbudet til personer med spiseforstyrrelser vil bli omtalt i stortingsmeldingen om tjenester til mennesker med psykiske lidelser.