Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:99 (1998-99)
Innlevert: 11.12.1998
Sendt: 14.12.1998
Besvart: 18.12.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): For å få beregnet tollsats på industrielt bearbeide jordbruksvarer må importører levere inn datablad fra produsent som viser råvareinnholdet/ resepten på varen. EØS-avtalen slår fast at det ikke legges hindringer i veien for parallellimport. Vareoppskriften er allerede registrert av hovedimportør hos Statens Kornforretning. Vil statsråden vurdere en endring av kravene slik at det ved parallellimport kan beregnes tollavgift basert på oppskrift innsendt av hovedimportør?

Begrunnelse

For mange merkevareprodusenter er markedsegregering en måte å kunne ta ut ulik pris i ulike markeder for samme vare. Dette er en klassisk form for markedsmakt som etableringen av det indre marked bl.a hadde som hensikt å motvirke slik at forbrukere i størst mulig grad innen det indre marked skulle få fortjenesten av et lavere prisnivå. I praksis oppnås markedsegregering ved at produsenter kontrollerer hvem som får importere varer i de enkelte land. Produsenter som ønsker å oppnå slik markedsegregering er selvfølgelig ikke interessert i å legge grunnlag for parallellimport fra land hvor samme vare selges til lavere priser.
Gjennom EØS-avtalen har Norge sluttet seg til det indre markedets hovedregler bl.a. at det ikke skal legges hindringer i veien for parallellimport. Slik RÅK-regimets avgiftberegningsystem med krav til dokumentasjon fra hver enkelt importør om vareinnholdet fungerer, medfører det i praksis at parallellimport forhindres. En produsent som ønsker å benytte seg av markedsegregering har ingen interesse av å oppgi oppskriften eller detaljert vareinnhold i en vare til firma som driver parallellimport. Uten slik oppskrift blir avgiften langt dyrere, eller importør blir ilagt sterkt fordyrende kostnader til laboratorieundersøkelser. F.eks for å importere et parti sjokolade.
Siden Statens Kornforretning allerede har fått oppgitt oppskrift fra hovedimportør for deres beregnede tollavgift på samme produkt synes det unødvendig å kreve at alle importører skal sende inn samme oppskrift. For Statens Kornforretning burde det være mulig å oppgi tollsats på en gitt vare uten å oppgi oppskriften eller bryte forretningshemmeligheter. Mitt spørsmål er derfor uttrykk for et ønske om statsråden vil vurdere å endre regelverket slik at norske forbrukere i praksis kan få dra nytte av de regler som EØS-avtalen faktisk har etablert for å gi lavere priser og at ikke et byråkratisk regelverk bidrar til å motvirke denne viktige siden av EØS-regelverket.

Kåre Gjønnes (KrF)

Svar

Kåre Gjønnes: Stortingsrepresentant Erna Solberg spør om statsråden vil vurdere en endring av kravene til dokumentasjon av råvareinnholdet ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer, slik at det ved parallellimport kan beregnes tollavgift basert på oppskrift innsendt av hovedimportør.

EØS-avtalen omfatter i utgangspunktet ikke landbruksvarer. Protokoll 3 til EØS-avtalen, som omfatter industrielt bearbeidede landbruksvarer, er ikke ferdig forhandlet og har derfor foreløpig ikke trådt i kraft. Dette betyr at industrielt bearbeidede landbruksvarer i dag reguleres av protokoll 2 til frihandelsavtalen fra 1973, som sist ble revidert i 1996.

Dette betyr imidlertid ikke at en ønsker å legge tekniske handelshindre i veien for handel med disse produktene. Dagens regelverk er ikke utformet med tanke på å virke handelshindrende eller konkurransevridende. Det er utformet på bakgrunn av et behov for fornuftige og kontrollerbare måter å administrere ordningen med råvareavhengig toll på. Dette er også viktig for å sikre konkurranselikhet for norsk industri.

Slik systemet er i dag forutsettes det at importøren avgir en råvaredeklarasjon til Statens kornforretning, hvor ferdigvarens råvaresammensetning framgår. Råvaredeklarasjonen er en erklæring undertegnet av importøren som er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Deretter beregnes en tollsats. Det er ulik beregningssats for de ulike råvarene, og tollsatsen beregnes i intervaller. Små variasjoner i råvareinnhold/sammensetning kan derfor gi relativt store utslag i tollsats for ferdigvaren dersom en beveger seg fra ett intervall til et annet. Det er importør som er ansvarlig for at riktig toll blir betalt.

Det er visse derfor tollmessige og ansvarsmessige problemer med å endre kravet til dokumentasjon av råvareinnhold slik spørsmålsstilleren foreslår. Det kan være avvik i råvaresammensetning/innhold i varer produsert for forskjellige markeder selv om disse har samme navn eller varemerke. Som beskrevet ovenfor kan dette medføre endringer i tollbelastning dersom en kun beregner tollavgifter utfra oppskrifter innsendt av hovedimportør.

Det kan også nevnes at Statens kornforretning har taushetsplikt i forhold til den informasjon som er avgitt av den enkelte aktør til behandling av sin egen sak. En endring dette prinsippet vil måtte utredes nærmere.

Jeg vil imidlertid se nærmere på saken, og vurdere hva som vil kreves og hvilke konsekvenser det vil få dersom praksis på dette området skal endres.