Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:100 (1998-99)
Innlevert: 11.12.1998
Sendt: 14.12.1998
Besvart: 18.12.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Det vises til artikkelen "Vil hindre skolenedleggelser" i Kommunal Rapport av 11.12.98. Det framgår her at statsrådene Haarstad og Lilletun nå vil jobbe for å hindre skolenedleggelser ved å bruke deler av en ekstraordinær skjønnspott på 50 mill. kr. I tråd med Stortingets ønske om at skjønn skal være skjønn finner jeg grunn til å spørre: Hvilke kommuner er det som skal få tilskudd fra denne potten, er dette kommuner som har svak økonomi og hvilke skoler er det som skal reddes?

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Svar

Ragnhild Queseth Haarstad: Det er i budsjettet for 1999 avsatt en ramme på 50 mill kroner i skjønnstilskudd som skal brukes som et middel til å styrke skolesektoren i kommuner som har små skoler som følge av et desentralisert bosettingsmønster. Fylkesmannen må, i samråd med utdanningsdirektøren i fylket, utøve skjønn ved tildeling av tilskudd. I denne skjønnsutøvelsen skal også kommunenes økonomiske situasjon vurderes. Det skal legges stor vekt på konsekvensene for de elevene som rammes av en eventuell skolenedleggelse, det er bl a viktig å unngå svært lang skoleskyss. Både regional statsforvaltning og landets kommuner vil om kort tid gjennom rundskriv bli orientert nærmere om framgangsmåte for fordeling av midlene.

Ved vurdering av hvilke kommuner som skal få skjønn til små skoler, kan Fylkesmannen også ta i betraktning kommuner som taper mye på bortfall av selskapsskatten, men som ikke tidligere har fått kompensasjon for dette gjennom skjønnstilskuddet.

Jeg viser for øvrig til mitt svar i Stortingets spørretime 16. desember 1998 om samme sak, avgitt på vegne av meg av Kirke, utdannings- og forskningsministeren.