Skriftlig spørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:101 (1998-99)
Innlevert: 11.12.1998
Sendt: 14.12.1998
Besvart: 18.12.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Det vises til korrespondanse mellom Ringsaker kommune og KRD vedrørende inntektssystemet for 1999 og bruk av kriteriedata for psykisk utviklings-hemmede. Ringsaker kommune mener at den taper omlag 3,6 mill. kr. i tilskudd fordi kommunen først er trukket gjennom nedtrappingen i overgangs-ordningen i inntektssystemet og deretter trukket gjennom kriteriebruken i kostnadsnøkkelen. Dette har KRD langt på vei bekreftet i brev av 27.11.98.
Hvordan vil KRD og Regjeringen rette opp denne feilen?

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Svar

Ragnhild Queseth Haarstad: Beregningene av kriteriet for psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet er basert på opplysninger om antall psykisk utviklingshemmede pr. 1.1.1998 som Kommunal- og regionaldepartementet mottar fra Sosial- og helsedepartementet.

SHD trekker i sitt datagrunnlag fra antall psykisk utviklingshemmede i kommunene som omfattes av vertskommuneordningen. Dette antallet ble sist oppdatert pr. 1.1.1996. I en overgangsperiode frem til det nye systemet for registrering og kontroll med antall utviklingshemmede gjøres gjeldende fra 2000 har Sosial- og helsedepartementet ikke ansett det som hensiktsmessig å iverksette en særskilt rapportering om antall gjenværende tilflyttede personer for de 33 vertskommunene.

Ut fra Ringsaker kommunes opplysninger om at antall psykisk utviklingshemmede 16 år eller eldre som var omfattet i vertskommuneordningen sank fra 76 pr. 1.1.1996 til 68 pr. 1.1.1998, taper kommunen isolert sett i overkant av 3,6 mill. kroner på at antallet fra 1.1.1996 legges til grunn i inntektssystemet.

Dette må sees i sammenheng med vertskommunetilskuddet, som er et øremerket tilskudd over SHD sitt budsjett. Heller ikke dette tilskuddet har siden 1996 vært justert for reduksjonen i antall psykisk utviklingshemmede som omfattes av ordningen. For Ringsaker kommune ville en nedtrapping av antall psykisk utviklingshemmede som omfattes av vertskommunetilskuddet isolert sett medført en reduksjon i vertskommunetilskuddet med i overkant av 8 mill. kroner.

Når man ser inntektssystemet og vertskommunetilskuddet i sammenheng er det dermed for Ringsaker kommune gunstig at antall psykisk utviklingshemmede i 1996 legges til grunn i beregningene i en overgangsperiode. Om en endrer registreringspraksis via inntektssystemet bør en også vurdere å endre praksis i vertskommunetilskuddet.

Når det gjelder overgangsordningen følges de vanlige prinsippene for innlemming av øremerkede tilskudd i inntektssystemet.