Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:102 (1998-99)
Innlevert: 14.12.1998
Sendt: 14.12.1998
Besvart: 18.12.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): I Stortingets spørretime 18.11 uttalte næringsministeren klart at det ikke er lovhjemmel for å bruke plan- og bygningsloven på noen måte til å begrense antall bensinstasjoner. Bergen Kommune mener selv at § 25 nr.1 i plan- og bygningsloven gir hjemmel til å regulere all grunn som skal nyttes som byggeområde for oppføring av en bensinstasjon. Videre utledes det av dette at kommunen kan sette et generelt tak på antall bensinstasjoner. Er miljøvernministeren enig med Bergen Kommune eller med Næringsministeren?

Begrunnelse

§ 25 i plan- og bygningsloven lister en rekke reguleringsformål. Lovens utgangspunkt er at det i reguleringsplanen skal avsettes areal til en rekke formål i den nødvendig utstrekning. 1. under denne paragrafen byggeområder og lister en rekke generelle formål og angir herberger, bevertningssteder, garasjeanlegg og bensinstasjoner spesielt. Etter mitt skjønn er paragrafens hensikt slik det fremgår av loven å spesifisere hvilke kategorier en gitt reguleringsplan skal eksplisitt regulere.
Denne gir ikke noen overordnet hjemmel til å legge ned tak på det totale antallet bensinstasjoner i like liten grad som den hjemler et tak på hotell/herberger, bevertningssted, garasjeanlegg etc.

I spørretimen 18.11 oppfattet jeg at næringsministeren og næringsdepartementet var av den juridiske vurdering at plan- og bygningsloven ikke hjemler generelle retningslinjer for planarbeidet som medfører en regulering av antallet bensinstasjoner eller andre næringsvirksomheter. Næringsministeren sa bl.a."Kommuner kan bare sette tak på antall bedrifter /salgsenheter innenfor en bransje når dette er hjemlet i lov. Dette gjelder bare unntaksvis, som bl.a. alkoholloven".

Bergen Kommune har en annen oppfatning av hva § 25 nr.1 faktisk hjemler. Å få en avklaring på hvor langt plan -og bygningsloven faktisk kan brukes til å regulere etableringer i ulike bransjer er viktig, ikke minst ut fra behovet for klarhet i lovregler og sikre at enkelt borgere som innbygger eller næringsdrivende ikke blir utsatt for vilkårlig behandling av offentlige myndigheter. Skulle Bergen Kommunes forståelse av loven bli stående antar jeg at dette vil føre til en ny debatt om å endre lovverket for å styrke viktige rettigheter for enkeltindivider i forholdet til lovverket.

Som politisk ansvarlig for forvaltningen av plan-og bygningsloven ber jeg derfor miljøvernministeren klargjøre om hun er enig med næringsministerens vurdering av plan -og bygningsloven .

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: På bakgrunn av uttalelsene fra Næringsministeren i Stortingets spørretime 18. november d.å., og på bakgrunn av henvisningen til at Bergen kommune arbeider med å begrense antall bensinstasjoner, ser jeg et klart behov for en oppklaring av hvor langt plan- og bygningsloven faktisk kan brukes til å regulere etablering av bensinstasjoner.

Plan- og bygningsloven gir visse muligheter til å styre etablering av bensinstasjoner. Av lovens § 78 nr. 2 framgår det at plassering av bl.a. bensin- og servicestasjoner skal godkjennes av kommunen. Ved avgjørelse av om godkjenning skal gis, skal det tas hensyn til bl.a. om anlegget vil virke skjemmende eller være sjenerende for trafikken eller beboerne i strøket.

Gjennom arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven, dvs. gjennom kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner, vil kommunen også kunne bestemme om slik anlegg skal tillates, og i tilfelle hvor de skal plasseres. Bensin- og servicestasjoner kan bare plasseres der areal er disponert til slikt formål i planen. Det vil ikke være tillatt å plassere slike anlegg i strid med planformålet. Med andre ord vil kommunen gjennom reguleringsplan i detalj kunne styre arealdisponeringen, herunder i byggeområder kunne begrense antallet bensinstasjoner innenfor området.

Det vil imidlertid ikke av plan- og bygningslovens § 25 kunne utledes at det innenfor en kommune kan settes et generelt tak på antallet bensinstasjoner. Det er likevel ikke noe i veien for at en kommune kan utarbeide retningslinjer for hvordan man vil vurdere søknader om bensinstasjoner, men slike retningslinjer vil bare være veiledende og ikke bindende for arealdisponeringen.

Gjennom telefonkontakt med plansjefen i Bergen kommune, har vi fått nærmere opplysninger om hva som skjer i kommunen når det gjelder bensinstasjoner. Vi har fått opplyst at kommunen i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen arbeider med en strategi for å vurdere etableringen av bensinstasjoner. Det er snakk om utforming av kriterier/retningslinjer, til hjelp ved den nærmere lokalisering og saksbehandling av slike anlegg. Etter det opplyste er det ikke foreslått å fastsette et tak på antall bensinstasjoner i kommunen.