Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:112 (1998-99)
Innlevert: 21.12.1998
Sendt: 21.12.1998
Besvart: 23.12.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I budsjett for 1999 er det en ytterligere nedgang i ressursene til arbeidsmarkedsetaten og flere arbeidskontor kan bli nedlagt. Eksempelet fra Skarnes viser at nedlegging kan bli dyrere enn å beholde kontoret. Samtidig mangler etaten penger til tiltak og prognosene for ledighet øker. Vil statsråden hindre flere slike dyre akuttnedleggelser og sørge for at omorganisering er forsvarlig planlagt?

Begrunnelse

I svarbrev av 10.12.99 skriver departementet at nedbemanningen til nå er tatt ut ved en generell reduksjon i antall tilsatte ved arbeidskontorene, og at dette har ført til at kontorene er sårbare for sykdom eller fravær.
I St.prp.nr. 1 (1998-99) står det at endringer i organisasjonsstruktur skal både ta hensyn til distrikt og spredt bosetting og at det skal legges til rette for tilgjengelighet til tjenestene også der etaten fysisk ikke lenger er tilstede. I behandlingen i Kommunalkomiteen ble ønsket om A-etatens deltakelse i servicekontorer forsterket.
Dette krever utstrakt planlegging og ikke akuttnedleggelser, der slike hensyn ikke er tatt eller utredet. Det krever samarbeid med lokale og regionale myndigheter og etater. Det krever at en tar hensyn til eventuelle leiekontraktsbindinger, slik at utgiftene ikke øker ved flytting.
Spesielt i en situasjon der ressursene er kuttet og alle prognoser peker mot økning i ledigheten, er det viktig å bruke ressursene på det som er viktigst, nemlig tiltak og kompetanseheving. På etatens driftsbudsjett blir det viktig å sørge for å nå målsettinger om økt tilgjengelighet, kompetanse hos de ansatte og oppfølging av de ledige. De som er ledige i dagens situasjon, trenger mye individuell hjelp og oppfølging. Da kan ikke millioner gå ut i betaling for lokaler som står tomme.

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: I mitt svar på spørsmål nr. 86 om denne saken, omtalte jeg hvordan nedbemanningen i 1998 var fulgt opp i Arbeidsmarkedsetaten.

Arbeidsmarkedsetatens størrelse og organisasjon må til enhver tid tilpasses Stortingets vedtak om bevilgning til drift av etaten. Stortinget har fattet vedtak om driftsbudsjettet for 1999. I tråd med Regjeringens forslag ble driftsbudsjettet for Arbeidsmarkedsetaten vedtatt kuttet tilsvarende 143 årsverk.

Jeg legger til grunn at de endringer som er nødvendig i etatens organisasjon på grunn av budsjettforutsetningene, skal gjennomføres slik at ressursene i etaten blir utnyttet mest mulig effektivt. Jeg har bedt A-etaten om at 1. linjetjenesten skjermes i 1999 ved evt. endringer som er nødvendig for å tilpasse seg 1999-budsjettet. Jeg er enig med representanten Andersen at effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser i en nedskjæringssituasjon forutsetter utstrakt planlegging av endringsprosessen. Jeg er oppmerksom på kommunalkomiteens ønsker om at "offentlige servicekontor vurderes brukt i større grad av Arbeidsmarkedsetaten der dette er hensiktsmessig, enten gjennom direkte deltakelse eller ved å gjøre informasjon og tjenester fra Arbeidsmarkedsetaten tilgjengelig med teknologiske hjelpemidler". Dette vil bli fulgt opp.

Jeg har stor tillit til at A-etaten benytter administrasjonsbudsjettet på en best mulig måte i forhold til de mål som er satt for arbeidsmarkedspolitikken. Det er ut fra ønske om best mulig oppfølging av de ledige, innenfor de økonomiske rammer etaten er tildelt, at de omtalte organisasjonsendringer er blitt foretatt. Når etaten kan fri seg fra leiekontrakter den ikke kan unngå, evt. ved framleie, vil dette frigjøre ressurser som bl.a. kan brukes til flere ansatte.