Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:103 (1998-99)
Innlevert: 14.12.1998
Sendt: 15.12.1998
Besvart: 21.12.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Avdelingen for økonomiske-administrativ utdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag har søkt om å sette i gang en forsøksordning for å omorganisere studietilbudene til Bachelor- og masterstudier. Begrunnelsen for søknaden er bl.a at det er ønskelig å styrke Trondheim som finanssentrum.
Hvor langt er departementet kommet i behandlingen av denne søknaden og hvordan stiller statsråden seg til en slik forsøksordning?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: I brev av 20. november 1998 til alle statlige høgskoler skriver departementet at man er innstilt på å sette i gang en prøveordning med mastergrader ved de statlige høgskolene fra høsten 1999 for noen utvalgte institusjoner. Det er en forutsetning at institusjonene som vil sette i gang prøveordning, har nødvendig faglig kompetanse og et godt utredet opplegg for å tilby et masterstudium. Frist for innsendelse av søknader med presentasjon av opplegg og ramme for prøveordningen var 16. desember i år. Samtlige søknader vil bli vurdert og sett i sammenheng.

I mandatet til Mjøs-utvalget som skal utrede norsk høgre utdanning etter år 2000, inngår blant annet å se på i hvilken grad den eksisterende gradsstrukturen fremmer og gir rom for studieløp som gir yrkeskvalifikasjoner, eller om det er behov for å endre krav til fagsammensetning, de ulike gradenes normerte studietid eller om det er behov for nye grader.

Jeg ser postivt på at det iverksettes forsøk med mastergrader innenfor høgskolesektoren slik at det kan skapes et nasjonalt erfaringsgrunnlag for framtidige beslutninger på dette feltet.