Skriftlig spørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:104 (1998-99)
Innlevert: 15.12.1998
Sendt: 16.12.1998
Besvart: 21.12.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Deres svar av 25.11.98 er etter min forståelse ikke en behandling av søknaden på nytt, slik brevet av 11.02.98 bebuder. Så langt jeg kan forstå ble søknaden med tilleggsopplysninger ikke behandlet som en klagesak, men departementet valgte å se på denne som en ny søknad. Svaret følger ikke dette opp, og jeg må derfor be om at søknaden nå endelig blir behandlet slik statsråden svarte i sitt brev til undertegnede den 03.11.98. Vil statsråden nå sørge for at dette blir gjort?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt spørsmål av 28.10.98 og Deres svar av 03.11.98. Av svaret går det frem at Treiders søknad om tilskudd til profesjonsutdanning i datanettverksadministrasjon nå var til sluttbehandling i departementet.

I brev av 25.11.98 svarer Deres departement til Otto Treiders Handelsskole: "Vi viser til brev av 20.11. 98 pkt. 2 og sender til orientering kopi av vedtak i brev av 24.07.96 om avslag på søknad i brev av 28.12.95 om blant annet ett-årig utdannelse i nettverksadministrasjon." I brev til ovennevnte fra departementet av 11.02.98 heter det: "På denne bakgrunn betrakter departementet brevet av 06.02.98 som ny søknad om godkjenning av ett-årig Data Nettverksadministrasjon i Skien og vil behandle søknaden ut fra dette."

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Jeg kan bekrefte at jeg betrakter brevet fra Otto Treiders Handelsskole AS av 06.02.98 som en ny, selvstendig søknad om godkjenning av ettårig sekretærutdanning og ettårig reiselivsutdanning i Oslo for perioden 1999-200l og ettårig utdanning i datanettverksadministrasjon i Skien. Departementets saksbehandling er lagt opp i samsvar med det.