Skriftlig spørsmål fra Sverre J. Hoddevik (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:105 (1998-99)
Innlevert: 15.12.1998
Sendt: 16.12.1998
Besvart: 18.12.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Sverre J. Hoddevik (H)

Spørsmål

Sverre J. Hoddevik (H): I juni sendte kommunaldepartementet et høringsnotat om et eventuelt behov for å legge hjemmearbeid inn under arbeidsmiljølovens regler. Ifølge dette notatet skulle denne høringen danne grunnlag for utarbeidelse av en forskrift og ikke lovendringer. Har departementet konkludert med at det er et behov for slike forskrifter og vil Regjeringen eventuelt legge spørsmålet frem for Stortinget før forskriftsområdet utvides til hjemmearbeid?

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Svar

Ragnhild Queseth Haarstad: Kommunal- og regionaldepartementet er i gang med en utredning av i hvilken grad det er behov for å la arbeidsmiljøloven komme til anvendelse for hjemmearbeid, dvs arbeid som utføres av arbeidstaker i eget hjem.

Departementet sendte i juni i år et notat om de sentrale problemstillingene i tilknytning til en arbeidsrettslig regulering av hjemmearbeid til partene i arbeidslivet og berørte departementer. Merknadene fra denne runden gjennomgås nå internt i departementet. På bakgrunn av denne gjennomgangen vil departementet i samarbeid med partene i arbeidslivet vurdere behovet for en eventuell forskriftsregulering av hjemmearbeid.

Dersom konklusjonen blir at det er behov for slike forskrifter, vil utkast til forskrifter bli sendt på ordinær høring. Stortinget vil normalt ikke bli orientert om en forskriftshøring. Jeg har imidlertid merket meg Deres interesse for saken, og dersom det er ønskelig vil jeg kunne orientere Kommunalkomiteen ved en passende anledning.