Skriftlig spørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:60 (1996-97)
Innlevert: 10.12.1996
Sendt: 11.12.1996
Besvart: 17.12.1996 av justisminister Anne Holt

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "Jeg viser til spørretimespørsmål 4.12.1996 om hjemmelsgrunnlaget for SIRENE, der det ikke ble gitt fyldestgjørende svar. Dokumentet 17A i Schengen acquis viser til at rettsgrunnlaget finnes i SIRENE-håndboken. Kan justisministeren presentere eller gjøre rede for den delen av dokumentet som angir rettsgrunnlaget for SIRENE?"

Begrunnelse

Anne Holt (A)

Svar

Anne Holt: Innledningsvis vil jeg opplyse at det dokument 17 A som omtales i spørsmlet er den Ministererklæring som godkjenner Sirene-håndboken. Den er ikke en del av Schengen-acquiset.

Sirene-håndboken er en samling retningslinjer for Sirene-kontorene, herunder oppgaver, saksbehandlingsregler og andre prosedyrer som er avtalt mellom partene i samarbeidet.

Rettsgrunnlaget for Sirene-kontorene er, som beskrevet i min besvarelse av spørretimespørsmålet av 4.12.96, i Schengen-konvensjonen. Dette framgår av Sirene-håndbokens kapittel om rettsgrunnlaget der første setning kort og godt sier:

"Artikkel 108 (nr. 1-4) utgjør rettsgrunnlaget for SIRENEs eksistens."

Videre heter det:

"SIRENE-kontorene skal således minst utveksle opplysninger om SIS. De kan for øvrig etter nasjonale bestemmelser, som blant annet kan bygge på gjennomføringskonvensjonens artikkel 39 og 46, utveksle andre opplysninger med de ansvarlige organer i de kontraherende parter, som disse har utpekt med hensyn til denne type opplysninger.

Disse utvekslinger av opplysninger er omfattet av avsnitt VI i konvensjonen (artikkel 126 - 130).

De skal f.eks ikke framsende opplysninger om asylsøknader.

Denne generelle beskrivelse av formålet med SIRENEs oppgaver, skal suppleres med en oppregning av de artikler i konvensjonen, som på den ene eller andre måte har innflytelse på deres aktiviteter."

Resten av Sirene-håndbokens kapittel om rettsgrunnlaget består i sitater fra de aktuelle artikler i Gjennomføringskonvensjonen, herunder artikkel 5, 25, 39, 46, 94-102, og 104-110.

Sirene-håndboken vil bli framlagt for Stortinget på lik linje med de øvrige dokumenter vedrørende Schengen-samarbeidet når Stortinget skal behandle dette.