Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:108 (1998-99)
Innlevert: 17.12.1998
Sendt: 17.12.1998
Besvart: 21.12.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Når og på hvilken måte vil statsråden legge frem for Stortinget spørsmålet om øremerking av stipendiatstillinger til disposisjon for private høyskoler?

Begrunnelse

Under debatten 10. desember om Budsjett-innst. S. nr. 12 fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, svarte statsråden på forespørsel at han ville forelegge for Stortinget de prinsipielle sider ved en evt. ny praksis med tildeling av stipendiatstillinger til private høyskoler. Statsråden henviste til St.prp. nr. 65 (1997-98) som grunnlag for at departementet allerede har fordelt 10 stipendiatstillinger til private høyskoler. Han antydet at han ville forstå dette som en prøveordning for kommende budsjettår i påvente av Stortingets vurdering. Dagen etter budsjettdebatten er det imidlertid i Vårt Land utlyst 5 stipendiatstillinger ved Det teologiske menighetsfakultet for en periode av 4 år (1.8.1999-31.7.2003).

Stortingets behandling av St.prp. nr. 65 (1997-98), som skjedde samtidig med Revidert nasjonalbudsjett for 1998, gav ikke grunnlag for noen prinsipiell vurdering av grunnlaget for en evt. ny praksis når det gjelder tildeling av stipendiatstillinger til private høyskoler. Departementet bør derfor, på bakgrunn av stortingsdebatten 10. desember, ikke gå videre med sine planer om å knesette en slik praksis før Stortinget har fått anledning til å drøfte saken.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Jeg viser videre til at jeg har redegjort for saken i brev til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 16. desember 1998.

Jeg gjengir brevet i det følgende:

"Eg viser til debatten i Stortinget 10. desember 1998 der m a tildeling av stipendiatstillingar til private høgskolar var eit tema.

I St prp nr 65 (1997-98) er det uttalt følgjande:

"Ved behandlingen av Innst S nr 260 (1996-97) om regulering av opptaket til universitetene, ble det fattet følgende vedtak:

"Stortinget ber regjeringen i løpet av høsten 1997 fremme forslag om tillegg til lov om private høyskoler hvor det framgår at adgang til bruk av betegnelsene universitet og vitenskapelig høyskole reguleres som for statlige institusjoner under lov om universiteter og høyskoler."

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med sak om dette. Inntil en lovendring kan iverksettes og kriterier for bruk av betegnelsen vitenskapelig høgskole er fastsatt, enten i lov eller forskrift, er det ønskelig at private høgskoler med rett til å tildele doktorgrad kan tildeles doktorgradsstipendier finansiert under kap 0281.

Rekrutteringsstipendprogrammet finansierer totalt 482 stipend, 46 av disse ble opprettet i 1998. Stipendene tildeles universiteter, vitenskapelige høgskoler og statlige høgskoler. Private høgskoler er i dag ikke inkludert i stipendprogrammet. Av de 482 stipendene er 417 tildelt universiteter og vitenskapelige høgskoler og 65 er direkte tildelt statlige høgskoler.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet vil med det første foreta en samlet gjennomgang av fordelingen av disse stillingene, og en omfordeling både mellom institusjoner og fagområder kan være aktuelt."

Kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen tok dette til orientering, jf Innst S nr 252 (1997-98).

I St prp nr 1 (1998-99) for Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet blir det m a uttalt følgjande:

"Med virkning fra 1. januar 1999 vil det bli tildelt midler for opprettelse av ti stipendiatstillinger til private høgskoler med godkjenning for å tildele doktorgrad og 25 nye stipendiatstillinger til de statlige høgskolene. Søknadene fra institusjonene er til behandling i departementet."

Private høgskoler blei i brev 17. november 1998 tildelt stipendiatstillingane. Stipend er tildelt for ein periode på tre år frå 1. januar 1999. Dei ti stipendiatstillingane er fordelte med fem til Handelshøyskolen BI og fem til Det teologiske menighetsfakultet.

Spørsmålet om stipendiatstillingar til private høgskolar har vore lagt fram for Stortinget tidlegare, jf ovanfor. På bakgrunn av Stortinget si interesse for denne saka tar eg likevel sikte på å leggje fram saka til vurdering i stortingsmeldinga om forsking våren 1999. Inntil stortingsmeldinga om forsking har vore handsama av Stortinget, legg eg til grunn at stipend som blei tildelte i brev 17. november 1998 blir ført vidare som ei forsøksordning for dei tre åra stipendiatstillingane er tildelte."