Skriftlig spørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:61 (1996-97)
Innlevert: 11.12.1996
Sendt: 11.12.1996
Besvart: 18.12.1996 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): Som en følge av EØS-avtalen er aldersgrensen for å oppnå førerkort for tunge kjøretøyer (klasse CE) endret fra 20 til 18 år. Det er en utbredt oppfatning at dette er negativt m.h.t. trafikksikkerhet, og saken har derfor medført betydelig uro bl. a. i transportorganisasjoner, hos skoler med yrkessjåføropplæring, i Statens vegvesen og hos politiet.
Deler statsråden en slik uro, og vil statsråden i så fall arbeide for at Norge eventuelt kan få unntak fra 18-årsgrensen?"

Begrunnelse

Sissel Rønbeck (A)

Svar

Sissel Rønbeck: Aldersgrensen for å ta førerkort klasse C/CE var 20 år frem til 1. mars 1994. Som følge av EØS-avtalen, særskilt kjøre- og hviletidsbestemmelsene, jf Rådsforordning (EØF) nr. 3820/85, ble aldersgrensen for denne førerkortklassen generelt hevet til 21 år, men med adgang til ved fylte 18 år å få utstedt førerkort klasse C/CE begrenset til kjøretøy med tillatt totalvekt inntil 7500 kg. For utstedelse av klasse C/CE uten denne begrensningen, var kravet at kandidaten måtte fremlegge eksamensbevis for fullført godkjent yrkesopplæring for førere av kjøretøyer i godstransport på veg i samsvar med EUs regler om minstekrav til slik opplæring.

Med virkning fra 1. januar 1997 blir aldersgrensen for førerkort klasse C/CE senket fra 21 til 18 år, i samsvar med EØS-avtalen, jf Rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort.

18-årsgrensen gjelder utelukkende adgangen til å få førerkort utstedt. Størrelsen på de kjøretøyer som kan benyttes vil reguleres av om kjøringen faller inn under ovennevnte regelverk om kjøre- og hviletid. Der kjøringen faller inn under dette regelverket, vil en førerkortinnehaver som ikke er fylt 21 år, måtte ha bevis for fullført transportfaglig yrkesopplæring for å kunne benytte et kjøretøy med tillatt totalvekt over 7500 kg. Med dagens regelverk vil det kun være enkelte særskilte typer transport 18-åringer uten yrkesopplæring vil få adgang til å utføre med store vogntog, herunder eksempelvis ikke-kommersiell transport av gods for privat bruk, transport for militæret eller politi og i forbindelse med vegvedlikehold. Totalt sett utgjør dette en meget beskjeden del av den samlede transportvirksomheten med tunge kjøretøy.

Førerkortdirektivet ble gjort til en del av EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning av 21. mars 1994, med Stortingets senere samtykke, jf St.prp. nr. 40 (1993-94). Bortsett fra en overgangsperiode for ny førerkortblankett, ble det ikke gjort unntak fra direktivet for Norge i EØS-avtalen.

Under arbeidet med de nødvendige endringer i førerkortforskriften, for å implementere førerkortdirektivet, ble det klart at en måtte vurdere bestemmelsene om førerkort og reglene for kjøre- og hviletid hver for seg.

Formelt finnes det ikke grunnlag i de nevnte rettsakter for å be om unntak av denne karakter fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Jeg kjenner ikke til konkrete forslag fra eller planer i Kommisjonen om å heve aldersgrensen for adgang til erverv av førerkort klasse C/CE. På bakgrunn av ovennevnte synes det lite formålstjenlig å arbeide for et eventuelt unntak fra 18-årsgrensen.