Skriftlig spørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:62 (1996-97)
Innlevert: 11.12.1996
Sendt: 12.12.1996
Besvart: 19.12.1996 av barne- og familieminister Sylvia Brustad

Rita H. Roaldsen (Sp)

Spørsmål

Rita H. Roaldsen (Sp): "Ungdomsorganisasjonene AUF, Senterungdommen og SU ba i sommer regjeringen Brundtland legge fram en stortingsmelding om homopolitikken som beskriver hvordan myndighetene akter å stanse den omfattende diskrimineringen av homofile i Norge. Regjeringen avslo dette tidligere i høst. På sitt nylig avholdte landsmøte fulgte imidlertid Arbeiderpartiet opp ungdomsorganisasjonenes forslag idet man vedtok at partiet vil arbeide for å kartlegge homofile menn og kvinners livssituasjon og levekår, og rette opp eventuelle skjevheter. Hvordan og når kommer regjeringen til å følge opp kravet om en "homomelding"?

Begrunnelse

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er i de senere år ikke foretatt noen generell forskning på homofiles levekår i Norge, men såvidt jeg er kjent med går undersøkelser om samfunnets holdninger til homofile imidlertid i positiv retning. Homofili og homofilt samliv er likevel fortsatt ukjent og fremmed for mange, og ikke minst omfattet av fordommer og misoppfatninger.

Barne- og familiedepartementet yter årlig økonomisk støtte til Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring. Dette er tilskudd som skal bidra til at organisasjonen kan drive utadrettet holdningsskapende arbeid og informasjonsvirksomhet.

I tillegg vil jeg i 1997, i tråd med vedtak fra landsmøtet i Arbeiderpartiet, bl.a. ta initiativ til å sette i gang et forskningsprosjekt med sikte på å klarlegge homofile menns og kvinners livssituasjon og levekår. Forskningsresultatene må deretter vurderes med tanke på hva som kan gjøres for å rette opp eventuelle skjevheter.